Правила внутрішнього розпорядку - Офіційний сайт Харківського музичного фахового коледжу імені Б.М.Лятошинського

місто Харків, Гімназійна набережна, 1А
Логотип КЗ «ХМФК ім. Б.М.Лятошинського» ХОР
Будівля КЗ «ХМФК ім. Б.М.Лятошинського» ХОР
+38 (057) 732-94-42 61001, Україна, місто Харків, Гімназійна набережна, 1А hmu1883@gmail.com
Вітаємо на сайті Комунального закладу «Харківський музичний фаховий коледж ім. Б.М.Лятошинського» Харківської обласної ради
КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД
«ХАРКІВСЬКИЙ МУЗИЧНИЙ ФАХОВИЙ
ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ
1883
Вітаємо на сайті Комунального закладу «Харківський музичний фаховий коледж ім. Б.М.Лятошинського» Харківської обласної ради
КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД
«ХАРКІВСЬКИЙ МУЗИЧНИЙ ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ
ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ
Логотип КЗ «ХМФК ім. Б.М.Лятошинського» ХОР
Вітаємо на сайті Комунального закладу «Харківський музичний фаховий коледж ім. Б.М.Лятошинського» Харківської обласної ради
61001, Україна, місто Харків, Гімназійна набережна, 1А
КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД
«ХАРКІВСЬКИЙ МУЗИЧНИЙ ФАХОВИЙ
КОЛЕДЖ ім. Б.М.ЛЯТОШИНСЬКОГО»
ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ
Логотип КЗ «ХМФК ім. Б.М.Лятошинського» ХОР
1883
Вітаємо на сайті Комунального закладу «Харківський музичний фаховий коледж ім. Б.М.Лятошинського» Харківської обласної ради
ім. Б.М.ЛЯТОШИНСЬКОГО»
КОЛЕДЖ ім. Б.М.ЛЯТОШИНСЬКОГО»
+38(057)732-94-42 61001, Україна, місто Харків, Гімназійна набережна, 1А hmu1883@gmail.com
1883
«ХАРКІВСЬКИЙ МУЗИЧНИЙ ФАХОВИЙ
КОЛЕДЖ ім. Б.М.ЛЯТОШИНСЬКОГО»
ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ
КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД
Перейти до контакту

ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ СТУДЕНТІВ ТА ВИКЛАДАЧІВ

ПРАВИЛА ВНУТРІШНЬОГО РОЗПОРЯДКУ ДЛЯ ОСІБ, ЯКІ НАВЧАЮТЬСЯ У ХМФК ІМЕНІ Б.М.ЛЯТОШИНСЬКОГО

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1 Правила внутрішнього розпорядку для студентів, які навчаються у Харківському музичному училищі імені Б.М. Лятошинського (далі – Правила), розроблені у відповідності до Конституції України, на основі Законів України «Про освіту», «Про вищу освіту» та згідно законодавчо-нормативній базі про вищу освіту України, Статуту Харківського музичного училища імені Б.М.Лятошинського (далі – ХМУ).

1.2  Особами, які навчаються у ХМУ є: студенти та учні ШЕВ при ХМУ.

1.3 Правила спрямовані на виховання у дусі відповідального ставлення до навчання, подальшого укріплення навчальної дисципліни, організації навчання на сучасній науковій основі, раціонального використання навчального часу, високої якості навчання, повної реалізації основних завдань ХМУ.

1.4 Питання, пов’язані з використанням даних Правил, вирішуються адміністрацією ХМУ в рамках передбачених чинним законодавством і даними Правилами, – спільно або за домовленістю з профспілковим комітетом та органами студентського самоврядування.


2 ПРАВА ОСІБ, ЯКІ НАВЧАЮТЬСЯ У ХМУ

2.1 Особи, які навчаються в ХМУ мають право на:

1) безпечні умови навчання;

2) захист від будь-яких форм експлуатації, фізичного або психологічного насилля;

3) участь в обговоренні і вирішенні питань удосконалення навчально-виховного процесу, творчої роботі, у роботі стипендіальної комісії, організації позанавчальної роботи, побуту тощо;

4) участь у творчий роботі, конференціях, виставках, конкурсах, представленню своїх робіт для публікації;

5) участь у формуванні індивідуального навчального плану;

6) користування навчальною, культурною, побутовою та іншою матеріальною базою ХМУ;

7) трудову діяльність у позанавчальний час;

8) безкоштовне користування бібліотекою, інформаційними ресурсами, послугами навчальних та інших підрозділів ХМУ;

9) моральне та матеріальне заохочення за успіхи у навчанні, активну участь у творчій роботі;

10) канікулярну відпустку терміном не менш 8-ми календарних тижнів.

2.2 Студенти ХМУ мають право на пільговий проїзд у транспорті та на забезпечення гуртожитком у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

2.3 Студенти, які навчаються за держзамовленням, мають право на отримання стипендії; студенти, які навчаються за контрактом, мають право на отримання стипендії від фізичних та юридичних осіб, які направили їх на навчання.


3 ОСНОВНІ ОБОВ'ЯЗКИ УЧАСНИКІВ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ

3.1 Особи, які навчаються в ХМУ зобов’язані:

1) дотримуватися вимог Конституції й законодавства України;

2) самовдосконалюватися в дусі патріотизму й повазі до Конституції України;

3) додержуватися моральних та етичних норм у відношеннях з колегами та працівниками ХМУ;

4) поважати честь ХМУ, не допускати вчинків, які ганьблять його репутацію;

5) самовдосконалюватися в дусі патріотизму й повазі до Конституції України;

6) не допускати фінансової заборгованості перед ХМУ;

7) систематично і глибоко оволодівати знаннями, практичними навичками, професійною майстерністю, підвищувати свій загальний культурний рівень;

8) наполегливо і цілеспрямовано готувати себе до обраної діяльності;

9) дотримуватися Статуту і цих Правил;

10) виконувати вимоги навчального плану в термін, встановлений графіком навчального процесу;

11) відвідувати заняття у відповідності до навчального плану;

12) своєчасно інформувати керівництво в разі відсутності можливості з поважних причин відвідувати заняття, виконувати контрольні заходи, складати і перескладати (згідно чинного законодавства) заліки і екзамени;

13) бережливо і відповідально відноситися до майна ХМУ.

3.2 Випускники ХМУ, які навчались за рахунок держбюджета та місцевого бюджету, зобов’язані відпрацювати три роки за направленням у порядку, встановленому чинним законодавством.

3.3 За невиконання обов’язків, передбачених даними Правилами, а також за порушення вимог законодавства України, особи, винні у таких порушеннях, притягаються до дисциплінарної відповідальності і за наказом директора можуть бути відчислені з ХМУ.

3.4 Студентам забороняється:

1) пропускати без поважних причин навчальні заняття, обов’язкові  виховні, організаційні та інші заходи;

2) спізнюватись на заняття;

3) передавати іншим особам студентський квиток, залікову книжку, індивідуальний план;

4) підробка та виправлення в документації;

5) палити цигарки на території ХМУ, вживати спиртні напої, наркотичні або токсичні речовини, з’явитися у стані наркотичного, алкогольного, токсичного сп’яніння на території незалежно від часу навчального процесу.


4 НАВЧАЛЬНИЙ ЧАС ТА ЙОГО ВИКОРИСТАННЯ

4.1 Навчальний процес у ХМУ здійснюється в наступних формах: навчальні заняття; самостійна робота; практична підготовка; контрольні заходи.

4.2 Основними видами навчальних занять в ХМУ є: лекція; лабораторне, практичне, семінарське заняття; індивідуальне заняття; консультація.

4.3 В ХМУ встановлений 6-ти денний робочий тиждень.

4.4 Навчальний час студента визначається кількістю облікових одиниць навчального часу, виділених на здійснення програми підготовки молодшого спеціаліста. Обліковими одиницями є: академічна година, навчальний день, тиждень, семестр, курс, рік.

4.5 Академічна година – це мінімальна облікова одиниця навчального часу. Продовжність академічної години, як правило, складає 45 хвилин. Робочий тиждень студента складається з 54 годин, із них: 36 годин аудиторних і 18 годин позааудіторної самостійної роботи.

4.6 Термін перебування студента на навчальному курсі включає час навчальних семестрів, підсумкового контролю і канікул. Навчальний рік триває 12 місяців, починається, як правило, 1 вересня і для студентів складається із навчальних днів, днів проведення підсумкового контролю, екзаменаційних сесій, вихідних, свткових днів і канікул.

4.7 Початок і закінчення занять, а також перерви між заняттями з урахуванням робочого навчального плану і графіка навчального процесу регламентується розкладом навчальних занять по курсам, групам. Навчальний розклад складається на семестр і доводиться до відома студентів не пізніше чим за 10 днів до занять.

4.8 Відвідування студентами всіх видів навчальних занять є обов’язковим. Після початку занять забороняється вхід до аудиторії для студентів, що запізнились, до початку перерви. Не допускається переривати заняття, входити до аудиторії та виходити з них під час проведення занять.

4.9 В кожній навчальній групі завідувачем відділення призначається староста. Староста групи підпорядковується безпосередньо завідувачу відділенням, доводить до відома групи всі його розпорядження і вказівки.

4.10 Функції старости групи:

1) персональний облік відвідування студентами всіх видів навчальних занять;

2) надання завідувачу відділення щотижневих відомостей про неявку або запізнення студентів з вказуванням причин;

3) спостереження за збереженням навчального обладнання та інвентаря;

4) інформування студентів групи про зміни, які вносяться в розклад занять адміністрацією ХМУ.

4.11 Забороняється відволікати студентів від участі в навчальних заняттях і контрольних заходах, встановлених графіком навчального процесу, розкладом, окрім випадків, передбачених чинним законодавством і нормативно-правовими документами.


5 ДИСЦИПЛІНАРНІ ПОКАРАННЯ І ВІДЧИСЛЕННЯ ОСІБ, ЯКІ НАВЧАЮТЬСЯ В ХМУ

5.1 За невиконання обов’язків, порушення Статуту, цих Правил на осіб, які навчаються в ХМУ, директор накладує дисциплінарне покарання або відраховуються з ХМУ.

5.2 Якщо студент здійснив будь-яке порушення, йому наказом директора об’являється догана.

5.3 Особи, які навчаються в ХМУ, можуть бути відчислені:

1) за перебування на заняттях у навчальному корпусі, території гуртожитку в нетверезому стані, у стані наркотичного або токсичного сп’яніння;

2) за грубе порушення навчальної дисципліни або цих Правил;

3) за рішенням суду або постановою органа, до компетенції якого належить накладення адміністративного покарання або актів громадського впливу;

4) заневиконання навчального плану і графіка навчального процесу;

5) за незадовільне складання екзаменів і заліків протягом сесії;

6) за власним бажанням;

7) за порушення умов контракту;

8) в інших випадках, передбачених законодавством.

5.4 Особи, які навчаються в ХМУ, можуть перервати навчання у зв’язку з обставинами, які унеможливлюють виконання навчального плану (за станом здоров’я, по вагітності та пологам тощо). Студентам, які перервали навчання в ХМУ з поважної причини, надається академічна відпустка.

5.5 Поновлення на навчання студентів, відчислених із навчального закладу, здійснюється, як правило, під час канікул.


Затверджено загальними зборами трудового колективу ХМУ 3 грудня 2014 року
© 2021 – Харківський музичний фаховий коледж імені Б.М.Лятошинського
Використання та/або посилання на матеріали сайту тільки з дозволу власника –
Харківський музичний фаховий коледж імені Б.М.Лятошинського
© 2021 – Харківський музичний фаховий коледж імені Б.М.Лятошинського
Використання та/або посилання на матеріали сайту тільки з дозволу власника –
Харківський музичний фаховий коледж імені Б.М.Лятошинського
© 2021 – ХМФК імені Б.М.Лятошинського
© 2021 – ХМФК імені Б.М.Лятошинського
Назад до змісту