Логотип ХМУ ім. Б.М.Лятошинського
Логотип ХМУ ім. Б.М.Лятошинського
М У З И Ч Н И Й Ф А Х О В И Й К О Л Е Д Ж
імені Б. М. Лятошинського
1883
Будівля ХМУ ім. Б.М.Лятошинського
Логотип ХМУ ім. Б.М.Лятошинського
Будівля ХМУ ім. Б.М.Лятошинського
+38 (057) 732-94-42   ǀ   hmu1883@gmail.com
61001, Україна, місто Харків, Гімназійна набережна, 1А
Х А Р К І В С Ь К Е
М У З И Ч Н Е У Ч И Л И Щ Е
і м е н і Б. М. Л я т о ш и н с ь к о г о
1 8 8 3 рік
У Ч И Л И Щ Е
+38 (057) 732-94-42   ǀ   hmu1883@gmail.com
61001, Україна, м. Харків, Гімназійна набережна, 1А
У Ч И Л И Щ Е
61001, Україна, м. Харків, Гімназійна набережна, 1А
М У З И Ч Н Е
У Ч И Л И Щ Е
Х А Р К І В С Ь К Е
М У З И Ч Н Е У Ч И Л И Щ Е
ім. Б. М. Л я т о ш и н с ь к о г о
і м е н і Б. М. Л я т о ш и н с ь к о г о
Х А Р К І В С Ь К Е
+38 (057) 732-94-42   ǀ   hmu1883@gmail.com
м. Харків, Гімназійна набережна, 1А
+38 (057) 732-94-42   ǀ   hmu1883@gmail.com
м. Харків, Гімназійна набережна, 1А
Логотип ХМУ ім. Б.М.Лятошинського
Будівля ХМУ ім. Б.М.Лятошинського
Х А Р К І В С Ь К Е
МУЗИЧНЕ УЧИЛИЩЕ
імені Б. М. Лятошинського
Х А Р К І В С Ь К Е
МУЗИЧНЕ УЧИЛИЩЕ
імені Б. М. Лятошинського
Логотип ХМУ ім. Б.М.Лятошинського
1883
МУЗИЧНЕ УЧИЛИЩЕ
імені Б. М. Лятошинського
ХАРКІВСЬКЕ МУЗИЧНЕ УЧИЛИЩЕ
імені Б. М. Лятошинського
+38 (057) 732-94-42   61001, Україна, м. Харків, Гімназійна набережна, 1А
Логотип ХМУ ім. Б.М.Лятошинського
1883
імені Б. М. Лятошинського
Будівля ХМУ ім. Б.М.Лятошинського
61001, Україна, м. Харків, Гімназійна набережна, 1А
Будівля ХМУ ім. Б.М.Лятошинського
1883
Логотип ХМУ ім. Б.М.Лятошинського
+38 (057) 732-94-42 61001, Україна, місто Харків, Гімназійна набережна, 1А hmu1883@gmail.com
+38 (057) 732-94-42 61001, Україна, місто Харків, Гімназійна набережна, 1А hmu1883@gmail.com
+38 (057) 732-94-42 61001, Україна, місто Харків, Гімназійна набережна, 1А
+38 (057) 732-94-42 місто Харків, Гімназійна набережна, 1А

Дякуємо, що завітали до офіційного сайту Харківського музичного фахового коледжу імені Б.М.Лятошинського

Дякуємо, що завітали до офіційного сайту Харківського музичного фахового коледжу імені Б.М.Лятошинського


Х А Р К І В С Ь К И Й
Х А Р К І В С Ь К И Й
М У З И Ч Н И Й
Ф А Х О В И Й К О Л Е Д Ж
імені Б. М. Лятошинського
Х А Р К І В С Ь К И Й
М У З И Ч Н И Й
Ф А Х О В И Й К О Л Е Д Ж
імені Б. М. Лятошинського
Х А Р К І В С Ь К И Й
М У З И Ч Н И Й
МУЗИЧНИЙ ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ
імені Б. М. Лятошинського
Логотип ХМУ ім. Б.М.Лятошинського
Перейти до контакту

ПОЛОЖЕННЯ ПРО СТУДЕНТСЬКЕ САМОВРЯДУВАННЯ

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1 Студентське самоврядування – це незалежний суспільний інститут, який забезпечує процес реалізації студентською громадою своїх прав, обовʼязків та ініціатив через прийняття рішень, їх втілення, а також гарантії брати участь через своїх представників у вирішення загально-училищних питань.

1.2 Метою студентського самоврядування є сприяння гармонійному розвитку особистості студентів, формування у них лідерських навичок, сприяння сумлінному виконанню студентами своїх обовʼязків з одночасним захистом їх законних прав та інтересів, формування гідного громадянина України на основі загальнолюдської моралі, національної культури, традицій та духовності українського народу.

1.3 Самоврядування є важливим елементом удосконалення навчально-виховної роботи. Його діяльність спрямована на інтенсифікацію процесів зростання соціальної активності у студентському середовищі, ініціативності та відповідальності за доручені справи, а також сприяння гармонійному розвитку особистості студентів, набуття ними якостей та навичок лідера, організатора, керівника.

1.4 Самоврядування виражає інтереси всіх студентів училища, незалежно від раси, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, громадянства, майнового стану, місця проживання, мовних або інших ознак.


2. ОСНОВНІ ФУНКЦІЇ, ЗАВДАННЯ І НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ

2.1 Сприяння формуванню у студентів патріотичних почуттів, поваги до України, рідного міста та рідного навчального закладу, а також почуттів свідомості та гідності.

2.2 Забезпечення виконання студентами їх обовʼязків.

2.3 Забезпечення і захист прав та інтересів студентів.

2.4 Допомога адміністрації училища в організації навчально-виховної роботи в ХМУ ім. Б.М.Лятошинського (далі ХМУ).

2.5 Сприяння навчальній, науковій та творчій діяльності студентів.

2.6 Здійснювання контролю за дотриманням студентами дисципліни та правил внутрішнього розпорядку.

2.7 Здійснювання проведення соціологічних досліджень та загально-училищних опитувань з метою вивчення думки студентів.

2.8 Проведення культурно-масових заходів.

2.9 Координація діяльності старост академічних груп.

2.10 Організація співробітництва зі студентами інших ВНЗ та молодіжними організаціями.

2.11 Сприяння участі у міжнародних, загальноукраїнських, міжрегіональних та інших студентських проектах, конкурсах, конференціях.

2.12 Участь в організації дозвілля та відпочинку студентів: проведення вечорів відпочинку, конкурсів, оглядів, свят, спортивних заходів, днів «Відкритих дверей» ХМУ та ін.

2.13 Пропаганда здорового способу життя, запобігання студентами вчинення правопорушень, а також вживання ними алкоголю, наркотиків, тютюну тощо.

2.14 Створення, у встановленому чинним законодавством порядку, за узгодженням з адміністрацією училища та гуртожитку різних студентських гуртків, обʼєднань та клубів за інтересами.

2.15 Організація співробітництва зі студентськими організаціями інших навчальних закладів.

2.16 Сприяння працевлаштуванню випускників.

2.17 Проведення роботи в студентському гуртожитку.

2.18 Сприяння поліпшенню умов проживання в гуртожитку.


3. ПРАВА ТА ОБОВЯʼЗКИ ОРГАНІВ СТУДЕНТСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ

Органи студентського самоврядування:

1) допомагають адміністрації ХМУ та гуртожитку у виконанні завдань навчально-виховної роботи;

2) допомагають адміністрації ХМУ в роботі, спрямованій на поліпшення умов та якості навчання, побуту та відпочинку студентів, реалізації їх творчого потенціалу;

3) регулярно інформують студентів з усіх питань життя училища, що їх стосуються;

4) звітують перед студентами училища про виконану роботу;

5) аналізують та узагальнюють зауваження та пропозиції студентів щодо організації навчального процесу, соціально-побутових проблем та інших питань життєдіяльності училища і звертаються до адміністрації з пропозиціями щодо їх вирішення, беруть участь у вирішенні конфліктних ситуацій, що виникають між студентами та представниками адміністрації або викладачами;

6) беруть участь у роботі навчально-виховної комісії та вирішенні спірних питань, повʼязаних з накладанням дисциплінарних стягнень на студентів, що порушили правила внутрішнього розпорядку училища;

7) беруть участь у роботі стипендіальної комісії;

8) одержують від адміністрації училища об'єктивну і повну інформацію з питань, що стосуються студентів (здійснюють її аналіз та пропонують відповідні заходи).


4 ОРГАНІЗАЦІЙНА СТРУКТУРА СТУДЕНТСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ

4.1 Самоврядування функціонує на рівні академічних груп та гуртожитку. Головна структурна одиниця системи самоврядування є: на рівні училища – академічна група; на рівні гуртожитку – кімната.

4.2 Органом студентського самоврядування є Студентська Рада. Вищим органом самоврядування студентів є Конференція студентів ХМУ.

4.3 Конференція студентів ХМУ проводиться не рідше 1 разу на рік. Позачергові конференції студентів ХМУ скликають за вимогою не менш ніж 10% студентів ХМУ або Студентської Ради, чи за ініціативою Ради училища.

4.4 Про час, місце її проведення оголошується не пізніш, ніж за 10 робочих днів до Конференції.

4.5 Засідання Конференції є правомірним за наявності не менш 2/3 від загальної кількості делегатів.

4.6 Рішення Конференції приймають шляхом прямого голосування простою більшістю голосів присутніх делегатів Конференції.

4.7 Конференція студентів училища обирає головуючого, президію, секретаріат і лічильну комісію Конференції.

4.8 Рішення Конференції студентів училища є обовʼязковими для виконання органами самоврядування студентів та носять рекомендаційний характер для адміністрації училища.

4.9 Самоврядування студентів відділів, гуртожитку здійснюється аналогічно самоврядуванню студентів училища.

4.10 Органи студентського самоврядування ХМУ діють згідно зі своїми Положеннями та керуються даним.


Ухвалено на засіданні Педагогічної Ради ХМУ ім. Б.М. Лятошинського
«29» грудня 2010 року Протокол №5
© 2021 – Харківський музичний фаховий коледж імені Б.М.Лятошинського
Використання та/або посилання на матеріали сайту тільки з дозволу власника –
Харківський музичний фаховий коледж імені Б.М.Лятошинського
© 2021 – Харківський музичний фаховий коледж імені Б.М.Лятошинського
Використання та/або посилання на матеріали сайту тільки з дозволу власника –
Харківський музичний фаховий коледж імені Б.М.Лятошинського
© 2021 – ХМФК імені Б.М.Лятошинського
© 2021 – ХМФК імені Б.М.Лятошинського
Назад до змісту