Положення про студентське самоврядування - Офіційний сайт Харківського музичного фахового коледжу імені Б.М.Лятошинського

місто Харків, Гімназійна набережна, 1А
Логотип КЗ «ХМФК ім. Б.М.Лятошинського» ХОР
Будівля КЗ «ХМФК ім. Б.М.Лятошинського» ХОР
+38 (057) 732-94-42 61001, Україна, місто Харків, Гімназійна набережна, 1А hmu1883@gmail.com
Вітаємо на сайті Комунального закладу «Харківський музичний фаховий коледж ім. Б.М.Лятошинського» Харківської обласної ради
КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД
«ХАРКІВСЬКИЙ МУЗИЧНИЙ ФАХОВИЙ
ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ
1883
Вітаємо на сайті Комунального закладу «Харківський музичний фаховий коледж ім. Б.М.Лятошинського» Харківської обласної ради
КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД
«ХАРКІВСЬКИЙ МУЗИЧНИЙ ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ
ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ
Логотип КЗ «ХМФК ім. Б.М.Лятошинського» ХОР
Вітаємо на сайті Комунального закладу «Харківський музичний фаховий коледж ім. Б.М.Лятошинського» Харківської обласної ради
61001, Україна, місто Харків, Гімназійна набережна, 1А
КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД
«ХАРКІВСЬКИЙ МУЗИЧНИЙ ФАХОВИЙ
КОЛЕДЖ ім. Б.М.ЛЯТОШИНСЬКОГО»
ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ
Логотип КЗ «ХМФК ім. Б.М.Лятошинського» ХОР
1883
Вітаємо на сайті Комунального закладу «Харківський музичний фаховий коледж ім. Б.М.Лятошинського» Харківської обласної ради
ім. Б.М.ЛЯТОШИНСЬКОГО»
КОЛЕДЖ ім. Б.М.ЛЯТОШИНСЬКОГО»
+38(057)732-94-42 61001, Україна, місто Харків, Гімназійна набережна, 1А hmu1883@gmail.com
1883
«ХАРКІВСЬКИЙ МУЗИЧНИЙ ФАХОВИЙ
КОЛЕДЖ ім. Б.М.ЛЯТОШИНСЬКОГО»
ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ
КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД
Перейти до контакту

ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ СТУДЕНТІВ ТА ВИКЛАДАЧІВ

ПОЛОЖЕННЯ ПРО СТУДЕНТСЬКЕ САМОВРЯДУВАННЯ

1. Загальні положення

1.1. Студентське самоврядування в КОМУНАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ «ХАРКІВСЬКИЙ МУЗИЧНИЙ ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ ім. Б.М.ЛЯТОШИНСЬКОГО» ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ (далі Коледж) – це незалежний суспільний інститут, який забезпечує процес реалізації студентською громадою своїх прав, обов'язків та ініціатив через прийняття рішень, їх втілення, а також гарантії брати участь через своїх представників у вирішення загальних питань коледжу.

1.2. Метою студентського самоврядування є сприяння гармонійному розвитку особистості студентів, формування у них лідерських навичок, сприяння сумлінному виконанню студентами своїх обов'язків з одночасним захистом їх законних прав та інтересів, формування гідного громадянина України на основі загальнолюдської моралі, національної культури, традицій та духовності українського народу.

1.3. Самоврядування є важливим елементом удосконалення навчально-виховної роботи. Його діяльність спрямована на інтенсифікацію процесів зростання соціальної активності студентського середовища, ініціативності та відповідальності за доручені справи, а також сприяння всебічного розвитку особистості студентів, набуття ними якостей та навичок лідера, організатора, керівника.

1.4. Самоврядування виражає інтереси всіх студентів коледжу, незалежно від раси, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, громадянства, майнового стану, місця проживання, мовних або інших ознак.

1.5. Студентське самоврядування здійснюється студентами через органи студентського самоврядування, які обираються шляхом прямого таємного голосування.

1.6. У своїй діяльності студентське самоврядування керується Конституцією України, Законом України «Про фахову передвищу освіту», чинним законодавством.

1.7. Органи студентського самоврядування діють на принципах: добровільності, колегіальності, відкритості; виборності та звітності органів студентського самоврядування; рівності права студентів на участь у студентському самоврядуванні; незалежності від впливу політичних партій та релігійних організацій.


2. Основні функції, завдання і напрями діяльності студентського самоврядування

2.1. Сприяння формуванню у студентів патріотичних почуттів, поваги до України, рідного міста та рідного навчального закладу, а також почуттів свідомості та гідності.

2.2. Забезпечення виконання студентами їх обовʼязків.

2.3. Забезпечення і захист прав та інтересів студентів.

2.4. Допомога адміністрації Коледжу в організації навчально-виховної роботи в Коледжі.

2.5. Сприяння навчальній, науковій та творчій діяльності студентів.

2.6. Здійснювання контролю за дотриманням студентами дисципліни та правил внутрішнього розпорядку.

2.7. Проведення соціологічних досліджень та загальних опитувань стосовно внутрішніх питань коледжу з метою виявлення думки студентів.

2.8. Проведення культурно-масових заходів.

2.9. Координація діяльності старост академічних груп.

2.10. Організація співробітництва зі студентами інших ВНЗ та молодіжними організаціями.

2.11. Сприяння участі у міжнародних, загальноукраїнських, міжрегіональних та інших студентських проектах, конкурсах, конференціях.

2.12. Участь в організації дозвілля та відпочинку студентів: проведення вечорів відпочинку, конкурсів, оглядів, свят, спортивних заходів, днів «Відкритих дверей» Коледжу.

2.13. Пропаганда здорового способу життя, запобігання студентами вчинення правопорушень, а також вживання ними алкоголю, наркотиків, тютюну тощо.

2.14. Створення, у встановленому чинним законодавством порядку, за узгодженням з адміністрацією училища та гуртожитку різних студентських гуртків, обʼєднань та клубів за інтересами.

2.15. Організація співробітництва зі студентськими організаціями інших навчальних закладів.

2.16. Сприяння працевлаштуванню випускників.

2.17. Проведення роботи в студентському гуртожитку.

2.18. Сприяння поліпшенню умов проживання в гуртожитку.


3. Права та обовʼязки органів студентського самоврядування

3.1. Органи студентського самоврядування.

3.1.1. Допомагають адміністрації Коледжу та гуртожитку у виконанні завдань навчально-виховної роботи.

3.1.2. Допомагають адміністрації Коледжу в роботі, спрямованій на поліпшення умов та якості навчання, побуту та відпочинку студентів, реалізації їх творчого потенціалу.

3.1.3. Регулярно інформують студентів з усіх питань життя коледжу, що їх стосуються.

3.1.4. Звітують перед студентами коледжу про виконану роботу.

3.1.5. Аналізують та узагальнюють зауваження та пропозиції студентів щодо організації навчального процесу, соціально-побутових проблем та інших питань життєдіяльності училища і звертаються до адміністрації з пропозиціями щодо їх вирішення, беруть участь у вирішенні конфліктних ситуацій, що виникають між студентами та представниками адміністрації або викладачами.

3.1.6. Беруть участь у роботі навчально-виховної комісії та вирішенні спірних питань, повʼязаних з накладанням дисциплінарних стягнень на студентів, що порушили правила внутрішнього розпорядку коледжу.

3.1.7. Беруть участь у роботі стипендіальної комісії.

3.1.8. Одержують від адміністрації коледжу обʼєктивну і повну інформацію з питань, що стосуються студентів (здійснюють її аналіз та пропонують відповідні заходи).

3.2. За погодженням з органами студентського самоврядування в коледжі приймаються рішення про.

3.2.1. Погодження відчислення студентів Коледжу.

3.2.2. Вирішення питань поселення до гуртожитку.

3.2.3. Переведення з контрактної форми навчання на бюджетну.

3.2.4. Поновлення відрахованих студентів.


4. Організаційна структура студентського самоврядування

4.1. Самоврядування функціонує на рівні академічних груп та гуртожитку. Головна структурна одиниця системи самоврядування є: на рівні коледжу – академічна група; на рівні гуртожитку – кімната.

4.2. Органом студентського самоврядування є Студентська Рада (далі – студрада) Коледжу.

4.2.1. Студрада є виконавчим, координаційним, контролюючим органом системи студентського самоврядування, обирається конференцією студентів коледжу терміном на один рік.

4.2.2. Членом студради може бути студент, який успішно навчається, бере активну участь у громадському житті закладу та ефективно виконує зобов’язання щодо підтримки студентського самоврядування, користується авторитетом і повагою серед студентської молоді.

4.2.3. Члени студради коледжу мають право: брати участь в управлінні діяльністю студентської ради, у визначенні основних напрямів діяльності органів студентського самоврядування всіх рівнів; вносити пропозиції щодо вдосконалення роботи, популяризувати серед студентів цілі та мету діяльності студентської ради; користуватися у встановленому порядку офісною технікою, інформаційною мережею.

4.2.4. Члени студради коледжу зобов’язані: дотримуватися вимог цього Положення; сприяти виконанню студентами рішень студентської ради, конференцій.

4.2.5. Виключення зі складу студради можливе в таких випадках: за власним бажання члена ради після подання заяви на ім’я голови студентської ради; за не виконання своїх обов’язків, доручень.

4.2.6. 4.2.6. Вибори голови студради здійснюються конференцією студентів коледжу з числа висунутих кандидатур шляхом прямих таємних виборів простою більшістю голосів терміном на один рік.

4.2.7. Заступник голови студради назначається головою студради.

4.3. Вищим органом самоврядування студентів є Конференція студентів Коледжу.

4.4. Конференція студентів Коледжу проводиться не рідше 1 разу на рік. Позачергові конференції студентів Коледжу скликають за вимогою не менш ніж 10% студентів Коледжу або Студентської Ради, чи за ініціативою Ради коледжу.

4.5. Про час, місце її проведення оголошується не пізніш, ніж за 10 робочих днів до Конференції.

4.6. Засідання Конференції є правомірним за наявності не менш 2/3 від загальної кількості делегатів.

4.7. Рішення Конференції приймають шляхом прямого голосування простою більшістю голосів присутніх делегатів Конференції.

4.8. Конференція студентів коледжу обирає головуючого, президію, секретаріат і лічильну комісію Конференції.

4.9. Рішення Конференції студентів коледжу є обов'язковими для виконання органами самоврядування студентів та носять рекомендаційний характер для адміністрації коледжу.

4.10. Самоврядування студентів відділів, гуртожитку здійснюється аналогічно самоврядуванню студентів коледжу.

4.11. Органи студентського самоврядування Коледжу діють згідно Положення.


Ухвалено на засіданні Педагогічної ради КЗ «ХАРКІВСЬКИЙ МУЗИЧНИЙ ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ ім. Б.М.ЛЯТОШИНСЬКОГО» ХОР протокол №10 від 24 березня 2021 року
© 2021 – Харківський музичний фаховий коледж імені Б.М.Лятошинського
Використання та/або посилання на матеріали сайту тільки з дозволу власника –
Харківський музичний фаховий коледж імені Б.М.Лятошинського
© 2021 – Харківський музичний фаховий коледж імені Б.М.Лятошинського
Використання та/або посилання на матеріали сайту тільки з дозволу власника –
Харківський музичний фаховий коледж імені Б.М.Лятошинського
© 2021 – ХМФК імені Б.М.Лятошинського
© 2021 – ХМФК імені Б.М.Лятошинського
Назад до змісту