Положення про призначення і виплати стипендії - Офіційний сайт Харківського музичного фахового коледжу імені Б.М.Лятошинського

місто Харків, Гімназійна набережна, 1А
Логотип КЗ «ХМФК ім. Б.М.Лятошинського» ХОР
Будівля КЗ «ХМФК ім. Б.М.Лятошинського» ХОР
+38 (057) 732-94-42 61001, Україна, місто Харків, Гімназійна набережна, 1А hmu1883@gmail.com
Вітаємо на сайті Комунального закладу «Харківський музичний фаховий коледж ім. Б.М.Лятошинського» Харківської обласної ради
КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД
«ХАРКІВСЬКИЙ МУЗИЧНИЙ ФАХОВИЙ
ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ
1883
Вітаємо на сайті Комунального закладу «Харківський музичний фаховий коледж ім. Б.М.Лятошинського» Харківської обласної ради
КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД
«ХАРКІВСЬКИЙ МУЗИЧНИЙ ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ
ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ
Логотип КЗ «ХМФК ім. Б.М.Лятошинського» ХОР
Вітаємо на сайті Комунального закладу «Харківський музичний фаховий коледж ім. Б.М.Лятошинського» Харківської обласної ради
61001, Україна, місто Харків, Гімназійна набережна, 1А
КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД
«ХАРКІВСЬКИЙ МУЗИЧНИЙ ФАХОВИЙ
КОЛЕДЖ ім. Б.М.ЛЯТОШИНСЬКОГО»
ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ
Логотип КЗ «ХМФК ім. Б.М.Лятошинського» ХОР
1883
Вітаємо на сайті Комунального закладу «Харківський музичний фаховий коледж ім. Б.М.Лятошинського» Харківської обласної ради
ім. Б.М.ЛЯТОШИНСЬКОГО»
КОЛЕДЖ ім. Б.М.ЛЯТОШИНСЬКОГО»
+38(057)732-94-42 61001, Україна, місто Харків, Гімназійна набережна, 1А hmu1883@gmail.com
1883
«ХАРКІВСЬКИЙ МУЗИЧНИЙ ФАХОВИЙ
КОЛЕДЖ ім. Б.М.ЛЯТОШИНСЬКОГО»
ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ
КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД
Перейти до контакту

ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ СТУДЕНТІВ ТА ВИКЛАДАЧІВ

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПРИЗНАЧЕННЯ І ВИПЛАТИ СТИПЕНДІЇ

Загальні питання

1.1. Положення про правила призначення і виплати стипендій студентам КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ «ХАРКІВСЬКИЙ МУЗИЧНИЙ ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ ім. Б.М.ЛЯТОШИНСЬКОГО» ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ (далі Коледж) розроблено згідно з «Порядком призначення і виплати стипендій», затвердженим Постановою КМУ від 12 липня 2004 року №882 «Питання стипендіального забезпечення» (у редакції Постанови КМУ від 28 грудня 2016 року №1050, зі змінами), Постановою КМУ від 28 грудня 2016 року №1047 «Про розміри стипендій у державних та комунальних закладах освіти, наукових установах» (зі змінами), Постановою КМУ від 28 грудня 2016 року №1045 «Деякі питання виплати соціальних стипендій студентам (курсантам) закладів фахової передвищої освіти» (зі змінами), Законами України «Про вищу освіту», «Про фахову передвищу освіту» та інших законодавчих актів, що стосуються питань призначення і виплати стипендій.

1.2. Дія цього Положення поширюється на студентів денної форми навчання, які навчаються в Коледжі за державним замовленням за рахунок коштів обласного бюджету.

1.3. Студентам, які навчаються згідно з угодами, укладеними між Коледжем та фізичними або юридичними особами, стипендії можуть виплачуватися за рахунок коштів цих осіб, якщо це передбачено умовами укладеної угоди. Студенту, який навчався згідно із зазначеною угодою і в установленому законом порядку переведений на навчання за державним замовленням, стипендія призначається і виплачується відповідно до цього Положення за результатами попереднього семестрового контролю з місяця, що настає за датою його зарахування відповідно до наказу директора Коледжу.

1.4. Призначення і виплата стипендій студентам, які є іноземними громадянами та особами без громадянства, провадиться відповідно до міжнародних договорів України і актів Кабінету Міністрів України.

1.5. Особам, зазначеним у п.1.2. цього Положення, можуть призначатися академічні або соціальні стипендії.

1.6. Академічними стипендіями є: стипендії Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, іменні стипендії, розміри та порядок призначення яких визначається окремими нормативними актами; іменні або персональні стипендії Коледжу; ординарні (звичайні) академічні стипендії.

Розмір академічних стипендій для осіб, зазначених у п.1.2. цього Положення, визначається виходячи з установленого Кабінетом Міністрів України розміром мінімальної ординарної (звичайної) академічної стипендії з урахуванням успішності стипендіата.

1.7. З метою підвищення життєвого рівня та заохочення за успіхи у навчанні, у творчій, громадській, спортивній та/і науковій діяльності студентів, які навчаються за державним замовленням, Училище має право використовувати кошти, передбачені для виплати стипендій, для надання їм матеріальної допомоги та заохочення. Порядок використання коштів, передбачених на виплату стипендії, для надання матеріальної допомоги та заохочення розробляється Коледжем та затверджується його директором.

1.8. Для вирішення питань з призначення та позбавлення академічної або соціальної стипендії (у тому числі спірних), надання матеріальної допомоги студентам, заохочення кращих з них за успіхи в навчанні, участь у творчій, громадській, спортивній та науковій діяльності, в Коледжі утворюється стипендіальна комісія. До складу стипендіальної комісії входять заступники директора Училища, представники бухгалтерії, завідувачі відділеннями, куратори навчальних груп, представники профспілкових та самоврядних організацій студентів. При цьому кількість осіб, які представляють у стипендіальній комісії органи студентського самоврядування та первинних профспілкових організацій осіб, які навчаються, повинна становити не менше ніж 50 відсотків складу стипендіальної комісії. У свої роботі стипендіальна комісія Коледжу керується законами та іншими нормативно-правовими актами, які визначають права і обов’язки студентів, цим Положенням, Статутом Коледжу. За поданням стипендіальної комісії директор Коледжу затверджує реєстр осіб, яким призначаються стипендії. У разі, коли студент має право на безоплатне харчування, але Коледж не в змозі його забезпечити, особі виплачується академічна та/або соціальна стипендія без урахування зменшення її розміру (за умови письмової відмови від безоплатного харчування).

1.8. Стипендіатам, які мають дітей віком до трьох років і продовжують навчання за денною формою, виплачуються щомісячна грошова допомога, передбачена законодавством, і стипендія, призначена згідно з цим Положенням.


2. Іменні або персональні стипендії Коледжу, ординарні (звичайні) академічні стипендії студентів

2.1. Стипендії виплачуються один раз на місяць.

2.2. Перед початком підведення підсумків кожного семестрового контролю педагогічна рада відповідного навчального закладу з урахуванням видатків на стипендіальне забезпечення, затверджених в Коледжі у встановленому порядку, визначає однаковий для всіх курсів ліміт стипендіатів, яким буде призначатися академічна стипендія за результатами такого семестрового контролю. Цей показник встановлюється у розмірі – 50 відсотків фактичної кількості студентів.

2.3. Рейтинги, відповідно до яких студентам призначаються і виплачуються академічні стипендії протягом наступних навчальних семестрів, складаються за результатами останнього навчального семестру, на підставі успішності з кожного навчального предмета (дисципліни) з урахуванням творчих досягнень та активності у громадському житті та участі в спортивних змаганнях. За досягнення у міжнародних, всеукраїнський та регіональних конкурсах, фестивалях, студентських конференціях тощо додатково додається: І місце – 1 бал; ІІ місце – 0,9 балів; ІІІ місце – 0,8 балів; диплом лауреата – 0,6 балів; участь в конкурсі 0,5 балів; активна участь в громадському життя Коледжу та спортивних змаганнях 0,4 бали. При цьому складова успішності повинна становити не менше 90 відсотків рейтингового бала. Процедура визначення рейтингового бала, що визначає місце особи у рейтингу, є однаковою для здобувачів вищої освіти, які навчаються за однією спеціальністю в Коледжі.

2.4. Академічна стипендія призначається: студентам, які за результатами семестрового контролю мають 7.00-9.99 з кожного предмета за дванадцятибальною шкалою оцінювання та включені в рейтинг.

2.5. Академічна стипендія у підвищеному розмірі призначається: студентам, які за результатами семестрового контролю мають 10-12 балів з кожного предмета за дванадцятибальною шкалою оцінювання, розмір академічної стипендії, призначеної згідно з пунктом 10 цього Порядку, збільшується на 45,5 відсотка у разі, коли за результатами навчання студенти Коледжу відповідно до рішення стипендіальної комісії займають найвищі рейтингові позиції і мають право на призначення академічних стипендій за особливі успіхи у навчанні та включені в рейтинг.

2.6. Академічна стипендія призначається з першого числа місяця, що настає після закінчення семестрового контролю згідно з навчальним планом на період до визначення результатів наступного семестрового контролю.

2.7. До рейтингу не включаються особи, які: станом на перше число місяця, що настає після закінчення семестрового контролю згідно з навчальним планом, мають академічну заборгованість; під час семестрового контролю здійснювали повторне складання контрольних заходів з метою покращення отриманих раніше оцінок; мають пропуски занять без поважних причин.


3. Призначення і виплата академічних та соціальних стипендій в окремих випадках

3.1. У разі, коли строк закінчення навчання особи, яка отримує академічну або соціальну стипендію, настає до закінчення місяця або коли стипендіат вибуває з навчального закладу до закінчення строку навчання, їм виплачується стипендія у повному обсязі за останній місяць навчання.

3.2. У період тимчасової непрацездатності, підтвердженої відповідним документом, особа отримує академічну та/або соціальну стипендію у призначеному їй розмірі.

3.3. У разі коли стипендіат має право на призначення кількох академічних стипендій, виплачується одна – найбільшого розміру, якщо інше не передбачено нормативними актами.

3.4. Студентам, які навчалися за державним замовленням, і: перебувають у академічній відпустці за медичними показниками відповідно до наказу директора Коледжу, в межах коштів, передбачених для виплати стипендій, щомісяця виплачується допомога у розмірі 50 відсотків мінімальної ординарної (звичайної) стипендії; студентам з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а також студентам, які в період навчання у віці від 18 до 23 років залишились без батьків, допомога виплачується у розмірі соціальної стипендій, яку вони отримували до початку академічної відпустки за медичними показаннями; студентам з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а також студентам, які в період навчання у віці від 18 до 23 років залишились без батьків, які хворіють на туберкульоз, допомога виплачується протягом 10 місяців з дня настання тимчасової непрацездатності у подвійному розмірі; поновили навчання за державним замовленням після академічної відпустки, академічна стипендія призначається у розмірі, який встановлюється особі згідно з цим Положенням за результатами останнього (до перерви у навчанні) семестрового контролю; у разі, коли дата поновлення до складу студентів не збігається з початком місяця, стипендія виплачується з місяця, що настає після зарахування такої особи відповідно до наказу директора.

3.5. Стипендіатам, призваним на військову службу у зв’язку з оголошенням мобілізації, протягом строку перебування на військовій службі виплачується стипендія у розмірі, встановленому згідно з цим Порядком за результатами навчання в останньому перед призовом навчальному семестрі.


4. Соціальні стипендії Особи, яким призначається тільки соціальна стипендія

4.1. Соціальні стипендії призначаються студентам, які за результатами навчального семестру не мають академічної заборгованості, незадовільних результатів навчання, включені до рейтингу відповідно до цього Порядку та належать до однієї з таких категорій:

4.1.1. Lіти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, особи з їх числа, а також особи, які в період навчання у віці від 18 до 23 років залишилися без батьків. Для отримання соціальної стипендії студенти звертаються до навчальної частини Коледжу з заявою (зразок заяви знаходиться в навчальній частині), в якій зазначаються такі відомості: прізвище, імʼя та по батькові; число, місяць, рік народження; зареєстроване та фактичне місце проживання; підстава для отримання соціальної стипендії. До заяви додаються копії таких документів: паспорта громадянина України; свідоцтва про народження дитини; довідки про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків (не додається фізичними особами, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відповідну відмітку в паспорті); студентського квитка (у разі неможливості подання копії студентського квитка подається довідка Коледжу про навчання студента в цьому закладі); рішення органу опіки та піклування про надання статусу дитини-сироти або дитини, позбавленої батьківського піклування, або витяг з обліково-статистичної картки дитини сироти та дитини, позбавленої батьківського піклування; свідоцтво про смерть батьків.

Особи, які згідно із Законом України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» мають пільги під час призначення стипендії. Для отримання соціальної стипендії студенти звертаються до навчальної частини Коледжу з заявою (зразок заяви знаходиться в навчальній частині), в якій зазначаються такі відомості: прізвище, імʼя та по батькові; число, місяць, рік народження; зареєстроване та фактичне місце проживання; підстава для отримання соціальної стипендії. До заяви додаються копії таких документів: паспорта громадянина України; свідоцтва про народження дитини; довідки про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків (не додається фізичними особами, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відповідну відмітку в паспорті); студентського квитка (у разі неможливості подання копії студентського квитка подається довідка Коледжу про навчання студента в цьому закладі); відповідного посвідчення, що підтверджує статус особи, яка постраждала внаслідок Чорнобильської катастрофи або копію довідки встановленого зразка, виданої неповнолітній дитині померлого громадянина, віднесеного до категорії 1, 2 або 3 учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС, смерть якого пов’язана з Чорнобильською катастрофою.

4.1.3. Шахтарів, які мають стаж підземної роботи не менш як три роки відповідно до статті 5 Закону України «Про підвищення престижності шахтарської праці». Для отримання соціальної стипендії студенти звертаються до навчальної частини Коледжу з заявою (зразок заяви знаходиться в навчальній частині), в якій зазначаються такі відомості: прізвище, імʼя та по батькові; число, місяць, рік народження; зареєстроване та фактичне місце проживання; підстава для отримання соціальної стипендії. До заяви додаються копії таких документів: паспорта громадянина України; свідоцтва про народження дитини; довідки про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків (не додається фізичними особами, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відповідну відмітку в паспорті); студентського квитка (у разі неможливості подання копії студентського квитка подається довідка Коледжу про навчання студента в цьому закладі); довідки з гірничого підприємства із зазначенням стажу підземної роботи.

4.1.4. Осіб, які стали студентами протягом трьох років після здобуття базової та/або повної загальної середньої освіти, батьки яких є шахтарями, що мають не менш як 15 років стажу підземної роботи або загинули внаслідок нещасного випадку на виробництві чи яким встановлено інвалідність I або II групи. Для отримання соціальної стипендії студенти звертаються до навчальної частини Коледжу з заявою (зразок заяви знаходиться в навчальній частині), в якій зазначаються такі відомості: прізвище, імʼя та по батькові; число, місяць, рік народження; зареєстроване та фактичне місце проживання; підстава для отримання соціальної стипендії. До заяви додаються копії таких документів: паспорта громадянина України; свідоцтва про народження дитини; довідки про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків (не додається фізичними особами, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відповідну відмітку в паспорті); студентського квитка (у разі неможливості подання копії студентського квитка подається довідка Коледжу про навчання студента в цьому закладі); атестату про повну загальну середню освіту; довідки з гірничого підприємства із зазначенням стажу підземної роботи; акту про нещасний випадок, повʼязаний з виробництвом, за формою Н-1 згідно з додатком 4 до Порядку проведення розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30 листопада 2011 р. N 1232 «Деякі питання розслідування та обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві» (Офіційний вісник України, 2011 р., N94, ст.3426); довідки медико-соціальної експертизи; свідоцтва про смерть батька (матері). У разі неможливості подання особами, зазначеними у підпунктах 3 і 4 пункту І, із числа внутрішньо переміщених осіб довідки з гірничого підприємства із зазначенням стажу підземної роботи подається довідка з Пенсійного фонду України із зазначенням стажу підземної роботи.

4.1.5. Осіб, визнаних постраждалими учасниками Революції Гідності, учасниками бойових дій відповідно Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», та їх дітей (до закінчення дітьми навчання у такому закладі, але не довше ніж до досягнення ними 23 років) відповідно до статті 44 Закону України «Про вищу освіту». Для отримання соціальної стипендії студенти звертаються до навчальної частини Коледжу з заявою (зразок заяви знаходиться в навчальній частині), в якій зазначаються такі відомості: прізвище, імʼя та по батькові; число, місяць, рік народження; зареєстроване та фактичне місце проживання; підстава для отримання соціальної стипендії. До заяви додаються копії таких документів: паспорта громадянина України; свідоцтва про народження дитини; довідки про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків (не додається фізичними особами, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відповідну відмітку в паспорті); студентського квитка (у разі неможливості подання копії студентського квитка подається довідка Коледжу про навчання студента в цьому закладі); посвідчення постраждалого учасника Революції Гідності встановленого зразка; посвідчення учасника бойових дій встановленого зразка; довідки органу соціального захисту населення про перебування на обліку в Єдиному державному автоматизованому реєстрі осіб, які мають право на пільги, за зареєстрованим (фактичним) місцем проживання з посиланням на норму законодавства, відповідно до якої встановлено статус учасника бойових дій; або: довідки про безпосередню участь особи в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення і захисті незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України або: довідки про участь особи у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії РФ в Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення (зразок довідки знаходиться в навчальній частині Коледжу).

4.1.6. Дітей, один із батьків яких загинув (пропав безвісти) у районі проведення антитерористичної операції, здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, бойових дій чи збройних конфліктів або помер внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних у районі проведення антитерористичної операції, здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, бойових дій чи збройних конфліктів, а також внаслідок захворювання, одержаного в період участі в антитерористичній операції здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях (до закінчення навчання у такому закладі, але не довше ніж до досягнення ними 23 років), відповідно до статті 44 Закону України «Про вищу освіту». Для отримання соціальної стипендії студенти звертаються до навчальної частини Коледжу з заявою (зразок заяви знаходиться в навчальній частині), в якій зазначаються такі відомості: прізвище, імʼя та по батькові; число, місяць, рік народження; зареєстроване та фактичне місце проживання; підстава для отримання соціальної стипендії. До заяви додаються копії таких документів: паспорта громадянина України; свідоцтва про народження дитини; довідки про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків (не додається фізичними особами, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відповідну відмітку в паспорті); студентського квитка (у разі неможливості подання копії студентського квитка подається довідка Коледжу про навчання студента в цьому закладі); свідоцтва про смерть батька (матері); документу, що підтверджує загибель (зникнення безвісти) одного з батьків, виданий військовим формуванням, правоохоронним органом спеціального призначення, або рішення суду про визнання безвісно відсутнім (оголошення померлим); довідки медико-соціальної експертизи.

4.1.7. Дітей, один із батьків яких загинув під час масових акцій громадянського протесту або помер внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних під час масових акцій громадянського протесту (до закінчення навчальних закладів, але не довше ніж до досягнення ними 23 років), відповідно до статті 44 Закону України «Про вищу освіту». Для отримання соціальної стипендії студенти звертаються до навчальної частини Коледжу з заявою (зразок заяви знаходиться в навчальній частині), в якій зазначаються такі відомості: прізвище, імʼя та по батькові; число, місяць, рік народження; зареєстроване та фактичне місце проживання; підстава для отримання соціальної стипендії. До заяви додаються копії таких документів: паспорта громадянина України; свідоцтва про народження дитини; довідки про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків (не додається фізичними особами, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відповідну відмітку в паспорті); студентського квитка (у разі неможливості подання копії студентського квитка подається довідка Коледжу про навчання студента в цьому закладі); свідоцтва про смерть батька (матері); копію довідки або посвідчення встановленого зразка члена сімʼї загиблого (померлого) ветерана війни; довідки органу соціального захисту населення про перебування на обліку в Єдиному державному автоматизованому реєстрі осіб, які мають право на пільги, за зареєстрованим (фактичним) місцем проживання з посиланням на норму законодавства, відповідно до якої встановлено статус члена сім'ї загиблого (померлого) ветерана війни.

4.1.8. Дітей, зареєстрованих як внутрішньо переміщені особи (до закінчення навчання у такому закладі, але не довше ніж до досягнення ними 23 років), відповідно до статті 44 Закону України «Про вищу освіту». Для отримання соціальної стипендії студенти звертаються до навчальної частини Коледжу з заявою (зразок заяви знаходиться в навчальній частині), в якій зазначаються такі відомості: прізвище, імʼя та по батькові; число, місяць, рік народження; зареєстроване та фактичне місце проживання; підстава для отримання соціальної стипендії. До заяви додаються копії таких документів: паспорта громадянина України; свідоцтва про народження дитини; довідки про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків (не додається фізичними особами, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відповідну відмітку в паспорті); студентського квитка (у разі неможливості подання копії студентського квитка подається довідка Коледжу про навчання студента в цьому закладі); довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи.

4.1.9. Дітей-інвалідів та осіб з інвалідністю І-Ш групи. Для отримання соціальної стипендії студенти звертаються до навчальної частини Коледжу з заявою (зразок заяви знаходиться в навчальній частині), в якій зазначаються такі відомості: прізвище, імʼя та по батькові; число, місяць, рік народження; зареєстроване та фактичне місце проживання; підстава для отримання соціальної стипендії. До заяви додаються копії таких документів: паспорта громадянина України; свідоцтва про народження дитини; довідки про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків (не додається фізичними особами, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відповідну відмітку в паспорті); студентського квитка (у разі неможливості подання копії студентського квитка подається Коледжу про навчання студента в цьому закладі); медичного висновку про дитину-інваліда віком до 18 років або довідки медико-соціальної експертизи.

4.1.10. Студентів із сімей, які отримують допомогу відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям»: Для отримання соціальної стипендії студенти звертаються до навчальної частини Коледжу з заявою (зразок заяви знаходиться в навчальній частині), в якій зазначаються такі відомості: прізвище, імʼя та по батькові; число, місяць, рік народження; зареєстроване та фактичне місце проживання; підстава для отримання соціальної стипендії. До заяви додаються копії таких документів: паспорта громадянина України; свідоцтва про народження дитини; довідки про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків (не додається фізичними особами, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відповідну відмітку в паспорті); студентського квитка (у разі неможливості подання копії студентського квитка подається довідка Коледжу про навчання студента в цьому закладі); довідки органу соціального захисту населення про призначення сім’ї допомоги відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям».

4.1.11. Осіб з інвалідністю внаслідок війни відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» та їх дітей (до закінчення дітьми навчання у такому закладі, але не довше ніж до досягнення ними 23 років) відповідно до статті 44 Закону України «Про вищу освіту». Для отримання соціальної стипендії студенти звертаються до навчальної частини Коледжу з заявою (зразок заяви знаходиться в деканаті), в якій зазначаються такі відомості: прізвище, імʼя та по батькові; число, місяць, рік народження; зареєстроване та фактичне місце проживання; підстава для отримання соціальної стипендії. До заяви додаються копії таких документів: паспорта громадянина України; свідоцтва про народження дитини; довідки про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків (не додається фізичними особами, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відповідну відмітку в паспорті); студентського квитка (у разі неможливості подання копії студентського квитка подається довідка Коледжу про навчання студента в цьому закладі); посвідчення особи з інвалідністю внаслідок війни встановленого зразка.

4.2. Соціальна стипендія призначається починаючи з місяця звернення за її наданням та виплачується щомісяця в такому розмірі: студентам, які мають право на призначення соціальних стипендій, - 890,00 гривень; студентам з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а також студентів вищого навчального закладу, які в період навчання у віці від 18 до 23 років залишилися без батьків, - 2360,00 гривень.

4.3. Соціальна стипендія призначається з місяця, що настає після закінчення семестрового контролю згідно з навчальним планом, на період до визначення результатів наступного семестрового контролю або (якщо в останньому семестрі відповідно до навчального плану за певною спеціальністю (певним напрямом підготовки) семестровий контроль не передбачено) до закінчення навчання.

4.4. Студентам, які мають право на отримання соціальної стипендії і набувають право на отримання академічної стипендії, надається один вид стипендії за їх вибором. Якщо студент має право на призначення соціальної стипендії одночасно за кількома підставами, соціальна стипендія виплачується відповідно до однієї з підстав за вибором студента.

4.5. Дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, та особам з їх числа, а також студентам, які в період навчання у віці від 18 до 23 років залишилися без батьків, виплачується одночасно соціальна стипендія та академічна стипендія у разі їх успішного навчання.

4.6. У разі коли строк закінчення навчання студента, який отримує соціальну стипендію, настає до закінчення місяця або коли він вибуває з навчального закладу до закінчення строку навчання, йому виплачується стипендія у повному обсязі за останній місяць навчання.

4.7. У разі продовження навчання за іншим освітньо-кваліфікаційним рівнем (рівнем вищої освіти) у цьому або іншому навчальному закладі, поновлення на навчання за державним замовленням після наданої у встановленому порядку перерви у навчанні, академічної відпустки або переведення студента до іншого навчального закладу для продовження навчання за тим же освітньо-кваліфікаційним рівнем (рівнем вищої освіти) питання призначення соціальної стипендії вирішується на умовах, визначених «Порядком використання коштів, передбачених у державному бюджеті для виплати соціальних стипендій студентам вищих навчальних закладів» затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.01.2016 року №1045 «Деякі питання виплати соціальних стипендій студентам (курсантам) вищих начальних закладів».


Ухвалено на засіданні Педагогічної ради КЗ «ХАРКІВСЬКИЙ МУЗИЧНИЙ ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ ІМ. Б.М.ЛЯТОШИНСЬКОГО» ХОР протокол №10 від 24 березня 2021 року
© 2021 – Харківський музичний фаховий коледж імені Б.М.Лятошинського
Використання та/або посилання на матеріали сайту тільки з дозволу власника –
Харківський музичний фаховий коледж імені Б.М.Лятошинського
© 2021 – Харківський музичний фаховий коледж імені Б.М.Лятошинського
Використання та/або посилання на матеріали сайту тільки з дозволу власника –
Харківський музичний фаховий коледж імені Б.М.Лятошинського
© 2021 – ХМФК імені Б.М.Лятошинського
© 2021 – ХМФК імені Б.М.Лятошинського
Назад до змісту