Логотип ХМУ ім. Б.М.Лятошинського
Логотип ХМУ ім. Б.М.Лятошинського
М У З И Ч Н И Й Ф А Х О В И Й К О Л Е Д Ж
імені Б. М. Лятошинського
1883
Будівля ХМУ ім. Б.М.Лятошинського
Логотип ХМУ ім. Б.М.Лятошинського
Будівля ХМУ ім. Б.М.Лятошинського
+38 (057) 732-94-42   ǀ   hmu1883@gmail.com
61001, Україна, місто Харків, Гімназійна набережна, 1А
Х А Р К І В С Ь К Е
М У З И Ч Н Е У Ч И Л И Щ Е
і м е н і Б. М. Л я т о ш и н с ь к о г о
1 8 8 3 рік
У Ч И Л И Щ Е
+38 (057) 732-94-42   ǀ   hmu1883@gmail.com
61001, Україна, м. Харків, Гімназійна набережна, 1А
У Ч И Л И Щ Е
61001, Україна, м. Харків, Гімназійна набережна, 1А
М У З И Ч Н Е
У Ч И Л И Щ Е
Х А Р К І В С Ь К Е
М У З И Ч Н Е У Ч И Л И Щ Е
ім. Б. М. Л я т о ш и н с ь к о г о
і м е н і Б. М. Л я т о ш и н с ь к о г о
Х А Р К І В С Ь К Е
+38 (057) 732-94-42   ǀ   hmu1883@gmail.com
м. Харків, Гімназійна набережна, 1А
+38 (057) 732-94-42   ǀ   hmu1883@gmail.com
м. Харків, Гімназійна набережна, 1А
Логотип ХМУ ім. Б.М.Лятошинського
Будівля ХМУ ім. Б.М.Лятошинського
Х А Р К І В С Ь К Е
МУЗИЧНЕ УЧИЛИЩЕ
імені Б. М. Лятошинського
Х А Р К І В С Ь К Е
МУЗИЧНЕ УЧИЛИЩЕ
імені Б. М. Лятошинського
Логотип ХМУ ім. Б.М.Лятошинського
1883
МУЗИЧНЕ УЧИЛИЩЕ
імені Б. М. Лятошинського
ХАРКІВСЬКЕ МУЗИЧНЕ УЧИЛИЩЕ
імені Б. М. Лятошинського
+38 (057) 732-94-42   61001, Україна, м. Харків, Гімназійна набережна, 1А
Логотип ХМУ ім. Б.М.Лятошинського
1883
імені Б. М. Лятошинського
Будівля ХМУ ім. Б.М.Лятошинського
61001, Україна, м. Харків, Гімназійна набережна, 1А
Будівля ХМУ ім. Б.М.Лятошинського
1883
Логотип ХМУ ім. Б.М.Лятошинського
+38 (057) 732-94-42 61001, Україна, місто Харків, Гімназійна набережна, 1А hmu1883@gmail.com
+38 (057) 732-94-42 61001, Україна, місто Харків, Гімназійна набережна, 1А hmu1883@gmail.com
+38 (057) 732-94-42 61001, Україна, місто Харків, Гімназійна набережна, 1А
+38 (057) 732-94-42 місто Харків, Гімназійна набережна, 1А

Дякуємо, що завітали до офіційного сайту Харківського музичного фахового коледжу імені Б.М.Лятошинського

Дякуємо, що завітали до офіційного сайту Харківського музичного фахового коледжу імені Б.М.Лятошинського


Х А Р К І В С Ь К И Й
Х А Р К І В С Ь К И Й
М У З И Ч Н И Й
Ф А Х О В И Й К О Л Е Д Ж
імені Б. М. Лятошинського
Х А Р К І В С Ь К И Й
М У З И Ч Н И Й
Ф А Х О В И Й К О Л Е Д Ж
імені Б. М. Лятошинського
Х А Р К І В С Ь К И Й
М У З И Ч Н И Й
МУЗИЧНИЙ ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ
імені Б. М. Лятошинського
Логотип ХМУ ім. Б.М.Лятошинського
Перейти до контакту

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПРИЗНАЧЕННЯ І ВИПЛАТИ СТИПЕНДІЇ

Загальні питання

1. Дія цього Положення поширюється на студентів денної форми навчання, які навчаються в Харківському музичному училищі ім. Б.М. Лятошинського (далі Училище) за державним замовленням за рахунок коштів обласного бюджету.

2. Студентам, які навчаються згідно з угодами, укладеними між Училищем та фізичними або юридичними особами, стипендії можуть виплачуватися за рахунок коштів цих осіб, якщо це передбачено умовами укладеної угоди.

Студенту, який навчався згідно із зазначеною угодою і в установленому законом порядку переведений на навчання за державним замовленням, стипендія призначається і виплачується відповідно до цього Положення за результатами попереднього семестрового контролю з місяця, що настає за датою його зарахування відповідно до наказу директора Училища.

3. Призначення і виплата стипендій студентам, які є іноземними громадянами та особами без громадянства, провадиться відповідно до міжнародних договорів України і актів Кабінету Міністрів України.

4. Особам, зазначеним у п.1 цього Положення, можуть призначатися академічні або соціальні стипендії.

5. Академічними стипендіями є: стипендії Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, іменні стипендії, розміри та порядок призначення яких визначається окремими нормативними актами; іменні або персональні стипендії Училища; ординарні (звичайні) академічні стипендії.

Розмір академічних стипендій для осіб, зазначених у п.1 цього Положення, визначається виходячи з установленого Кабінетом Міністрів України розміром мінімальної ординарної (звичайної) академічної стипендії з урахуванням успішності стипендіата.

6. З метою підвищення життєвого рівня та заохочення за успіхи у навчанні, у творчій, громадській, спортивній та/і науковій діяльності студентів, які навчаються за державним замовленням, Училище має право використовувати кошти, передбачені для виплати стипендій, для надання їм матеріальної допомоги та заохочення.

Порядок використання коштів, передбачених на виплату стипендії, для надання матеріальної допомоги та заохочення розробляється Училищем та затверджується його директором.

7. Для вирішення питань з призначення та позбавлення академічної або соціальної стипендії (у тому числі спірних), надання матеріальної допомоги студентам, заохочення кращих з них за успіхи в навчанні, участь у творчій, громадській, спортивній та науковій діяльності, в Училищі утворюється стипендіальна комісія.

До складу стипендіальної комісії входять заступники директора Училища, представники бухгалтерії, завідувачі відділеннями, куратори навчальних груп, представники профспілкових та самоврядних організацій студентів. При цьому кількість осіб, які представляють у стипендіальній комісії органи студентського самоврядування та первинних профспілкових організацій осіб, які навчаються, повинна становити не менше ніж 50 відсотків складу стипендіальної комісії.

У свої роботі стипендіальна комісія Училища керується законами та іншими нормативно-правовими актами, які визначають права і обов’язки студентів, цим Положенням, Статутом Училища.

За поданням стипендіальної комісії директор Училища затверджує реєстр осіб, яким призначаються стипендії.

У разі, коли студент має право на безоплатне харчування, але Училище не в змозі його забезпечити, особі виплачується академічна та/або соціальна стипендія без урахування зменшення її розміру (за умови письмової відмови від безоплатного харчування).

8. Стипендіатам, які мають дітей віком до трьох років і продовжують навчання за денною формою, виплачуються щомісячна грошова допомога, передбачена законодавством, і стипендія, призначена згідно з цим Положенням.


Іменні або персональні стипендії Училища, ординарні (звичайні) академічні стипендії студентів

10. Стипендії виплачуються один раз на місяць.

11. Академічна стипендія у мінімальному розмірі призначається:

1) перед початком підведення підсумків семестрового контролю за другий семестр відповідного навчального року встановлюється ліміт осіб, які зараховані на перший рік навчання і яким до першого семестрового контролю буде призначатися академічна стипендія на підставі конкурсного бала, здобутого під час вступу до навчального закладу;

2) перед початком підведення підсумків кожного семестрового контролю педагогічна рада відповідного навчального закладу з урахуванням видатків на стипендіальне забезпечення, затверджених в Училищі у встановленому порядку, визначає однаковий для всіх курсів ліміт стипендіатів, яким буде призначатися академічна стипендія за результатами такого семестрового контролю. Цей показник встановлюється у відсотках (у діапазоні від 40 до 45) фактичної кількості студентів;

3) рейтинги, відповідно до яких студентам призначаються і виплачуються академічні стипендії протягом наступних навчальних семестрів, складаються за результатами останнього навчального семестру, на підставі успішності з кожного навчального предмета (дисципліни) з урахуванням творчих досягнень та активності у громадському житті та участі в спортивних змаганнях. За досягнення у міжнародних, всеукраїнський та регіональних конкурсах, фестивалях, студентських конференціях тощо додатково додається: І місце – 1 бал; II місце – 0,9 балів; III місце – 0,8 балів; диплом лауреата – 0,6 балів; участь в конкурсі – 0,5 балів;

4) активна участь в громадському життя Училища та спортивних змаганнях – 0,4 бали.

При цьому складова успішності повинна становити не менше 90 відсотків рейтингового бала:

1) процедура визначення рейтингового бала, що визначає місце особи у рейтингу, є однаковою для здобувачів вищої освіти, які навчаються за однією спеціальністю в Училищі;

2) студентам, які за результатами семестрового контролю мають 7.00-9.99 з кожного предмета за дванадцятибальною шкалою оцінювання та включені в рейтинг;

3) студентам, які за результатами семестрового контролю мають середній бал успішності 7.00-9.99 за дванадцятибальною шкалою оцінювання, мають високі бали з профільних предметів та включені в рейтинг.

12. Академічна стипендія у підвищеному розмірі призначається:

1) студентам, які за результатами семестрового контролю мають 10-12 балів з кожного предмета за дванадцятибальною шкалою оцінювання, розмір академічної стипендії, призначеної згідно з пунктом 10 цього Порядку, збільшується на 45,5 відсотка у разі, коли за результатами навчання студенти Училища відповідно до рішення стипендіальної комісії займають найвищі рейтингові позиції і мають право на призначення академічних стипендій за особливі успіхи у навчанні та включені в рейтинг.

13. Академічна стипендія призначається з першого числа місяця, що настає після закінчення семестрового контролю згідно з навчальним планом на період до визначення результатів наступного семестрового контролю.

14. До рейтингу не включаються особи, які:

1) станом на перше число місяця, що настає після закінчення семестрового контролю згідно з навчальним планом, мають академічну заборгованість;

2) під час семестрового контролю здійснювали повторне складення контрольних заходів з метою покращення отриманих раніше оцінок;

3) мають пропуски занять без поважних причин.


Призначення і виплата академічних та соціальних стипендій у окремих випадках

15. У разі, коли строк закінчення навчання особи, яка отримує академічну або соціальну стипендію, настає до закінчення місяця або коли стипендіат вибуває з навчального закладу до закінчення строку навчання, їм виплачується стипендія у повному обсязі за останній місяць навчання.

16. У період тимчасової непрацездатності, підтвердженої відповідним документом, особа отримує академічну та/або соціальну стипендію у призначеному їй розмірі.

17. У разі коли стипендіат має право на призначення кількох академічних стипендій, виплачується одна - найбільшого розміру, якщо інше не передбачено нормативними актами.

18. Студентам, які навчалися за державним замовленням, і:

1) перебувають у академічній відпустці за медичними показниками відповідно до наказу директора Училища, в межах коштів, передбачених для виплати стипендій, щомісяця виплачується допомога у розмірі 50 відсотків мінімальної ординарної (звичайної) стипендії;

2) студентам з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а також студентам, які в період навчання у віці від 18 до 23 років залишились без батьків, допомога виплачується у розмірі соціальної стипендій, яку вони отримували до початку академічної відпустки за медичними показаннями;

3) зазначеним у цьому підпункті студентам, які хворіють на туберкульоз, допомога виплачується протягом 10 місяців з дня настання тимчасової непрацездатності у подвійному розмірі;

4) поновили навчання за державним замовленням після академічної відпустки, академічна стипендія призначається у розмірі, який встановлюється особі згідно з цим Положенням за результатами останнього (до перерви у навчанні) семестрового контролю;

5) у разі, коли дата поновлення до складу студентів не збігається з початком місяця, стипендія виплачується з місяця, що настає після зарахування такої особи відповідно до наказу директора.

19. Стипендіатам, призваним на військову службу у зв’язку з оголошенням мобілізації, протягом строку перебування на військовій службі виплачується стипендія у розмірі, встановленому згідно з цим Порядком за результатами навчання в останньому перед призовом навчальному семестрі.


Соціальні стипендії
Особи, яким призначається тільки соціальна стипендія

20. Соціальні стипендії призначаються студентам, які за результатами навчального семестру не мають академічної заборгованості, незадовільних результатів навчання, включені до рейтингу відповідно до цього Порядку та належать до однієї з таких категорій:

1) діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, особи з їх числа, а також особи, які в період навчання у віці від 18 до 23 років залишилися без батьків;

2) особи, які згідно із Законом України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» мають пільги під час призначення стипендії;

3) шахтарів, які мають стаж підземної роботи не менш як три роки відповідно до статті 5 Закону України «Про підвищення престижності шахтарської праці»;

4) осіб, батьки яких є шахтарями, що мають стаж підземної роботи не менш як 15 років або загинули внаслідок нещасного випадку на виробництві чи стали інвалідами І або II групи, протягом трьох років після здобуття загальної середньої освіти;

5) осіб, визнаних учасниками бойових дій та їх дітей (до закінчення навчання в Училищі, але не довше ніж до досягнення ними 23 років);

6) дітей, один із батьків яких загинув (пропав безвісти) у районі проведення антитерористичної операції, бойових дій чи збройних конфліктів (до закінчення навчання в Училищі, але не довше ніж до досягнення ними 23 років);

7) дітей, один із батьків яких загинув під час масових акцій громадянського протесту (до закінчення Училища, але не довше ніж до досягнення ними 23 років);

8) дітей, зареєстрованих як внутрішньо переміщені особи (до закінчення навчання в Училищі, але не довше ніж до досягнення ними 23 років).

Положення про призначення і виплати стипендії в Харківському музичному училищі ім. Б.М.Лятошинського затверджено педагогічною Радою (протокол №7 від 04 січня 2017 року).


Положення вступає в силу з 01 січня 2017 року
Завідувач відділення (підписано) О.М.Каткова
Голова профспілкової організації (підписано) О.В.Границя
Голова студентського самоврядування (підписано) М.О.Червякова
© 2021 – Харківський музичний фаховий коледж імені Б.М.Лятошинського
Використання та/або посилання на матеріали сайту тільки з дозволу власника –
Харківський музичний фаховий коледж імені Б.М.Лятошинського
© 2021 – Харківський музичний фаховий коледж імені Б.М.Лятошинського
Використання та/або посилання на матеріали сайту тільки з дозволу власника –
Харківський музичний фаховий коледж імені Б.М.Лятошинського
© 2021 – ХМФК імені Б.М.Лятошинського
© 2021 – ХМФК імені Б.М.Лятошинського
Назад до змісту