Логотип ХМУ ім. Б.М.Лятошинського
Логотип ХМУ ім. Б.М.Лятошинського
М У З И Ч Н И Й Ф А Х О В И Й К О Л Е Д Ж
імені Б. М. Лятошинського
1883
Будівля ХМУ ім. Б.М.Лятошинського
Логотип ХМУ ім. Б.М.Лятошинського
Будівля ХМУ ім. Б.М.Лятошинського
+38 (057) 732-94-42   ǀ   hmu1883@gmail.com
61001, Україна, місто Харків, Гімназійна набережна, 1А
Х А Р К І В С Ь К Е
М У З И Ч Н Е У Ч И Л И Щ Е
і м е н і Б. М. Л я т о ш и н с ь к о г о
1 8 8 3 рік
У Ч И Л И Щ Е
+38 (057) 732-94-42   ǀ   hmu1883@gmail.com
61001, Україна, м. Харків, Гімназійна набережна, 1А
У Ч И Л И Щ Е
61001, Україна, м. Харків, Гімназійна набережна, 1А
М У З И Ч Н Е
У Ч И Л И Щ Е
Х А Р К І В С Ь К Е
М У З И Ч Н Е У Ч И Л И Щ Е
ім. Б. М. Л я т о ш и н с ь к о г о
і м е н і Б. М. Л я т о ш и н с ь к о г о
Х А Р К І В С Ь К Е
+38 (057) 732-94-42   ǀ   hmu1883@gmail.com
м. Харків, Гімназійна набережна, 1А
+38 (057) 732-94-42   ǀ   hmu1883@gmail.com
м. Харків, Гімназійна набережна, 1А
Логотип ХМУ ім. Б.М.Лятошинського
Будівля ХМУ ім. Б.М.Лятошинського
Х А Р К І В С Ь К Е
МУЗИЧНЕ УЧИЛИЩЕ
імені Б. М. Лятошинського
Х А Р К І В С Ь К Е
МУЗИЧНЕ УЧИЛИЩЕ
імені Б. М. Лятошинського
Логотип ХМУ ім. Б.М.Лятошинського
1883
МУЗИЧНЕ УЧИЛИЩЕ
імені Б. М. Лятошинського
ХАРКІВСЬКЕ МУЗИЧНЕ УЧИЛИЩЕ
імені Б. М. Лятошинського
+38 (057) 732-94-42   61001, Україна, м. Харків, Гімназійна набережна, 1А
Логотип ХМУ ім. Б.М.Лятошинського
1883
імені Б. М. Лятошинського
Будівля ХМУ ім. Б.М.Лятошинського
61001, Україна, м. Харків, Гімназійна набережна, 1А
Будівля ХМУ ім. Б.М.Лятошинського
1883
Логотип ХМУ ім. Б.М.Лятошинського
+38 (057) 732-94-42 61001, Україна, місто Харків, Гімназійна набережна, 1А hmu1883@gmail.com
+38 (057) 732-94-42 61001, Україна, місто Харків, Гімназійна набережна, 1А hmu1883@gmail.com
+38 (057) 732-94-42 61001, Україна, місто Харків, Гімназійна набережна, 1А
+38 (057) 732-94-42 місто Харків, Гімназійна набережна, 1А

Дякуємо, що завітали до офіційного сайту Харківського музичного фахового коледжу імені Б.М.Лятошинського

Дякуємо, що завітали до офіційного сайту Харківського музичного фахового коледжу імені Б.М.Лятошинського


Х А Р К І В С Ь К И Й
Х А Р К І В С Ь К И Й
М У З И Ч Н И Й
Ф А Х О В И Й К О Л Е Д Ж
імені Б. М. Лятошинського
Х А Р К І В С Ь К И Й
М У З И Ч Н И Й
Ф А Х О В И Й К О Л Е Д Ж
імені Б. М. Лятошинського
Х А Р К І В С Ь К И Й
М У З И Ч Н И Й
МУЗИЧНИЙ ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ
імені Б. М. Лятошинського
Логотип ХМУ ім. Б.М.Лятошинського
Перейти до контакту

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ОРГАНІЗАЦІЮ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ

1. Загальні положення

1.1. Організація навчального процесу в Харківському музичному училищі ім. Б.М.Лятошинського (далі ХМУ) базується на Законах України «Про освіту», «Про засади державної мовної політики», «Про культуру», державних стандартах освіти, регламентується Положеннями «Про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах України», «Про приймальну комісію», «Про порядок переведення, відрахування та поновлення студентів вищих навчальних закладів», «Про проведення практики студентів вищих навчальних закладів України» та іншими законодавчими актами України з питань освіти.

1.2. Навчальний процес в ХМУ – це система організаційних і дидактичних заходів, спрямованих на реалізацію змісту освіти у галузі знань «Мистецтво», спеціальності «Музичне мистецтво» за освітньо-кваліфікаційним рівнем «Молодший спеціаліст» відповідно до державних стандартів освіти.

1.3. Навчальний процес ХМУ базується на принципах науковості, гуманізму, демократизму наступності та безперервності, незалежності від втручання будь-яких політичних партій, інших громадських та релігійних організацій та багатоступеневій системі освіти.

1.4. Навчальний процес в ХМУ організується з урахування можливостей сучасних інформаційних технологій навчання та орієнтується на формування освіченої гармонійно розвиненої особистості, здатної до постійного оновлення знань сучасного розвитку музичної культури, професійної мобільності та швидкої адаптації до змін і розвитку в соціально-культурній сфері в умовах ринкової економіки.


2. Нормативна-правова основа організації навчального процесу ХМУ

2.1. Організація навчального процесу здійснюється навчальними підрозділами ХМУ: денним відділенням, навчальною частиною, предметно- цикловими комісіями тощо.

2.2. Основним нормативним документом, що визначає організацію навчального процесу в ХМУ є навчальний план. Навчальний план складається на підставі освітньо-професійної програми і визначає перелік та обсяг нормативних і вибіркових навчальних дисциплін загальноосвітньої, гуманітарної, соціально-економічної, фундаментальної та професійно-практичної підготовки, послідовність їх вивчення, форми проведення навчальних занять та їх обсяг, графік навчального процесу, форми та засоби поточного та підсумкового контролю.

2.3. Для конкретизації планування навчального процесу на кожний навчальний рік складається робочий навчальний план, який затверджується директором училища.

2.4. Нормативні навчальні дисципліни встановлюються державним стандартом освіти. У навчальному плані ХМУ дотримані всі назви та обсяги викладання цих дисциплін.

2.5. Вибіркові навчальні дисципліни встановлені ХМУ та введені для задоволення освітніх і кваліфікаційних потреб майбутнього спеціаліста, ефективного використання можливостей і традицій ХМУ, регіональних потреб тощо.

2.6. Місце і значення навчальної дисципліни, її загальний зміст та вимоги до знань і вмінь визначаються навчальною програмою дисципліни.

2.7. Навчальна програма нормативної дисципліни є складовою державного стандарту освіти.

2.8. Навчальна програма вибіркової дисципліни розробляється провідними викладачами ХМУ.

2.9. Для кожної дисципліни навчального плану на підставі навчальної програми складається робоча навчальна програма дисципліни, яка є нормативним документом для викладача, який викладає дану дисципліну.

2.10. Робоча навчальна програма дисципліни містить виклад конкретного змісту дисципліни, послідовність, організаційні форми її вивчення та її обсяг. Визначає форми та засоби поточного і підсумкового контролю.

2.11. Навчання студента здійснюється за індивідуальним навчальним планом. Індивідуальний навчальний план студента складається на підставі робочого навчального плану і включає всі нормативні навчальні дисципліни та частину вибіркових навчальних дисциплін, вибраних студентом з обов’язковим урахуванням структурно-логічної схеми підготовки. Індивідуальний навчальний план складається на кожний навчальний рік і затверджується в порядку, встановленому ХМУ.

2.12. ХМУ надає студентам можливість користування навчальними приміщеннями, бібліотечним фондом, музичними інструментами та іншими засобами, визначеними Правилами внутрішнього розпорядку.

2.13. За відповідність рівня підготовки студента вимогам державних стандартів освіти відповідає керівник навчального структурного підрозділу (денного відділення, предметно-циклової комісії тощо). За виконання індивідуального навчального плану відповідає студент.


3. Форми організації навчання

3.1. Навчальний процес в ХМУ здійснюється у таких формах: навчальні заняття – лекційні, практичні, індивідуальні, консультативні, самостійна робота студентів, практична підготовка, контрольні заходи.

3.2. Зміст основних видів занять в ХМУ:

Лекція – основна форма проведення навчальних занять, призначених для засвоєння теоретичного матеріалу. Тематика викладання лекції визначається робочою навчальною програмою дисципліни.

Практичне заняття форма навчального заняття, при якій викладач організує детальний розгляд студентами окремих теоретичних положень навчальної дисципліни та формує вміння і навички їх практичного застосування шляхом індивідуального виконання студентом відповідно сформульованих завдань.

Перелік тем практичних занять визначається робочою навчальною програмою дисципліни. Проведення практичного заняття передбачає попередній контроль знань, умінь і навичок студентів, постановку загальної проблеми викладачем та її обговорення за участю студентів. Оцінки, отримані студентами за окремі практичні заняття, враховуються при виставленні підсумкової оцінки з даної навчальної дисципліни.

Індивідуальні навчальні заняття в ХМУ передбачені навчальним планом з циклу дисциплін професійно-практичної та фундаментальної підготовки.

Індивідуальне навчальне заняття проводиться зі студентами з метою підвищення їх фахової підготовки та розкриття індивідуальних музичних здібностей.

Індивідуальні навчальні заняття організуються відповідно до індивідуального розкладу занять викладача на навчальний семестр, що складається на початку кожного семестру після складання і затвердження розкладу занять групових дисциплін навчального процесу: лекційних і практичних.

Самостійна робота студента с основним засобом оволодіння навчальним матеріалом у час, вільний від обов’язкових навчальних занять.

Навчальний час, відведений для самостійної роботи студента, регламентується робочим навчальним планом ХМУ і становить не менше 1/3 та не більше 2/3 загального обсягу годин, відведених для вивчення конкретної дисципліни.

Зміст самостійної роботи студента з конкретної дисципліни визначається навчальною програмою дисципліни, методичними матеріалами, завданнями та вказівками викладача. До навчально-методичних матеріалів належать: підручники, навчальні та методичні посібники, конспекти лекцій викладача з дисципліни, відповідна фахова та періодична література, рекомендації тощо. Такі матеріали також передбачають самоконтроль з боку студента: питання, завдання, тести тощо.

Навчальний матеріал навчальної дисципліни, передбачений робочим навчальним планом для засвоєння студентом в процесі самостійної роботи, виноситься на підсумковий контроль поряд з навчальним матеріалом, який опрацьовувався при проведенні навчальних занять.

Консультація форма навчальною заняття, при якій студент отримує відповіді від викладача на конкретні запитання або пояснення певних теоретичних положень чи аспектів їх практичного застосування.

Консультація може бути індивідуальною або проводитися для групи студентів, залежно від того, чи викладач консультує студентів з питань, пов’язаних із виконанням індивідуальних завдань, чи з теоретичних питань навчальної дисципліни.

Обсяг часу, відведений викладачу для проведення консультацій з конкретної дисципліни, визначаєт ься навчальним планом.

Навчальними планами спеціалізації «Теорія музики» з деяких дисциплін передбачені курсові роботи, які виконуються з метою поглиблення та узагальнення знань, одержаних студентами під час навчання та їх застосування до комплексного вирішення конкретного фахового завдання. Тематика курсових робіт повинна відповідати завданням навчальної дисципліни і тісно пов’язана з практичними потребами спеціалізації «Теорія музики».

Курсові роботи студентів ХМУ виконуються відповідно до Положення про курсові роботи.

3.3. Практична підготовка студентів ХМУ є обов’язковим компонентом освітньо-професійної програми для здобуття кваліфікацій «Викладач початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладів» та додаткової – «Керівник оркестру».

Відповідно до навчальних планів ХМУ є декілька видів практик: педагогічна, диригентська, концертно-виконавська, концертмейстерська, лекторська, практика роботи з оркестром та практика роботи з хором. Практична підготовка мас на меті набуття студентами професійних навичок та вмінь, необхідних для отримання відповідних кваліфікацій.

Практична підготовка студентів ХМУ організується відповідно до Положення про проведення практики студентів вищих навчальних закладів України, затверджений наказом Міністерство освіти України від 08.04.1993 №93, Положення про проведення практики студентів ХМУ та навчальних програм з різних видів практики.

Практична підготовка в ХМУ проводиться в умовах професійної діяльності під організаційно-методичним керівництвом викладача- консультанта, який підпорядковується старшому консультанту. Очолює всю роботу заступник директора з навчально-виробничої практики.

Програма практичної підготовки, дисципліни та терміни її проведення визначаються навчальними планами училища.


4. Контрольні заходи організації навчального процесу в ХМУ

4.1. Контрольні заходи навчального процесу в ХМУ включають поточний та підсумковий контроль.

4.2. Поточний контроль здійснюється під час навчання: проведення лекційних, практичних, індивідуальних занять і мас на мсті перевірку рівня підготовленості студента з кожної навчальної дисципліни. Форма проведення поточного контролю під час навчальних занять і система оцінювання рівня знань визначаються відповідною предметно-цикловою комісією.

4.3. Підсумковий контроль включає семестровий контроль та державну атестацію студента.

Семестровий контроль проводиться у формах семестрового екзамену, диференційованого заліку або заліку з конкретної навчальної дисципліни в обсязі навчального матеріалу, визначеного навчальною програмою, і в терміни, встановлені навчальним планом.

Семестровий екзамен – це контрольний захід, форма підсумкового контролю засвоєння студентом теоретичного та практичного матеріалу з окремої навчальної дисципліни за семестр.

Семестровий диференційований залік – це форма підсумкового контролю, яка полягає в оцінці засвоєння студентом навчального матеріалу з певної дисципліни, на підставі виконаних індивідуальних завдань студентом. Семестровий диференційований залік проводиться ХМУ за відсутності модульного контролю та екзамену і не передбачає обов’язкову присутність студентів.

Семестровий залік – форма підсумкового контролю, що полягає в оцінці засвоєння студентом навчального матеріалу, виключно на підставі результатів виконання ним певних видів робіт на заняттях. Семестровий залік планується за відсутності модульного контролю та екзамену і не передбачає обов’язкову присутність студентів.

4.4. Студент вважається допущеним до семестрового контролю з конкретної навчальної дисципліни (семестрового екзамену, диференційного заліку або заліку), якщо він виконав всі види робіт, передбачених навчальним планом з цієї навчальної дисципліни.

4.5. Екзамени складаються студентами училища в період екзаменаційних сесій, передбачених навчальним планом. Екзамени проводяться згідно з розкладом, який доводиться до відома викладачів і студентів не пізніш, як за місяць до початку сесії. Порядок і методика проведення заліків та екзаменів визначаються навчальним закладом.

4.6. Результати складання екзаменів і диференційованих заліків оцінюються за дванадцятибальною шкалою, а заліків – за двобальною шкалою («зараховано», «незараховано») і вносяться в екзаменаційну відомість, журнал семестрових оцінок, залікову книжку, навчальну картку студента.

Згідно існуючих норм оформлення документів про освіту (дипломів молодшого спеціаліста) наприкінці терміну навчання студента оцінки з дваладцятибальної системи оцінювання навчальних досягнень переводяться в чотирибальну систему («відмінно», «добре», «задовільно», «незадовільно»).

4.7. Студенти, які одержали під час сесії більше двох незадовільних оцінок, відраховуються зі складу студентів ХМУ.

4.8. Студентам, які одержали під час сесії не більше двох незадовільних оцінок, дозволяється ліквідувати академзаборгованості до початку наступного семестру. Повторне складання екзаменів допускається не більше двох разів з кожної дисципліни: один раз викладачу, другий – комісії, яка створюється завідувачем відділення.

4.9. Студенти, які не з’явились на екзамен без поважних причин, вважаються такими, що одержали незадовільну оцінку.


5. Державна атестація студентів ХМУ

5.1. Державна атестація студентів ХМУ здійснюється державною екзаменаційною (кваліфікаційною) комісією (далі – державна комісія) після завершення навчання в училищі на освітньому рівні «Молодшого спеціаліста». Присвоєння кваліфікації молодшого спеціаліста здійснює державна кваліфікаційна комісія.

5.2. Державна комісія ХМУ створюється як єдина для всіх спеціалізацій спеціальності «Музичне мистецтво».

5.3. Державна комісія організовується щорічно відповідно до нормативних документів. До її складу входять: голова і члени комісії з числа адміністрації (директор, заступники директора, завідувач відділення) та провідних викладачів предметно-циклових комісій. Голова комісії призначається Міністерством культури України на пропозицію директора ХМУ з числа провідних спеціалістів – вчених галузі музичної освіти.

Персональний склад членів державної комісії і екзаменаторів затверджується директором ХМУ не пізніше, ніж за місяць до початку роботи державної комісії.

5.4. Робота Державної комісії ХМУ проводиться в терміни, передбачені навчальним планом училища. Розклад складається заступником директора з навчально-методичної роботи та затверджується директором ХМУ і доводиться до загального відома не пізніше як за місяць до початку складання державних екзаменів.

5.5. До складання державних екзаменів допускаються студенти, які виконали всі вимоги навчального плану. Списки студентів, допущених до складання державних екзаменів подаються в державну комісію навчальною частиною училища.

5.6. Перед початком державних екзаменів державній комісії подаються такі документи: зведена відомість про виконання студентами навчального плану з отриманими ними оцінками з теоретичних дисциплін, практик; заповнені залікові книжки студентів; програми виступів студентів з вказанням творів композиторів, викладачів з дисциплін державного екзамену, які навчали студентів.

5.7. Студенту, який отримав підсумкові оцінки «відмінно» не менше як з 75% усіх навчальних дисциплін та індивідуальних завдань, передбачених навчальним планом, а з інших навчальних дисциплін і завдань – оцінки «добре», склав державні екзамени з оцінками «відмінно», а також виявив себе в творчій роботі училища, що підтверджується рекомендацією циклової комісії, видається документ про освіту з відзнакою.

5.8. Студент, який при складанні державного екзамену отримав незадовільну оцінку, відраховується з ХМУ і йому видається академічна довідка.

5.9. Студент, який не склав державного екзамену допускається до повторного складання державних екзаменів протягом трьох років після закінчення ХМУ.

5.10. Студентам, які не склали державні екзамени з поважної причини, підтвердженої документально, директором училища може бути продовжено строк навчання до наступного терміну роботи державної комісії із складанням державних екзаменів, але не більше ніж на один рік.

5.11. Всі засідання державної комісії протоколюються. У протоколи вносяться оцінки, одержані на державних екзаменах, особливі думки членів комісії, вказується здобутий освітній рівень, а також, який державний документ про освіту, (з відзнакою чи без відзнаки) видається студену-випускнику, який закінчує ХМУ.

5.12. Протоколи підписують голова та члени державної комісії, які брали участь у засіданні. Книга протоколів зберігається в архіві училища.

5.13. Після закінчення роботи державної комісії, голова комісії складає звіт і подає директору училища. У звіті голови державної комісії робиться аналіз рівня підготовки випускників, характеристика знань студентів, виявлених на державних екзаменах, недоліки в підготовці з окремих дисциплін, даються рекомендації щодо поліпшення навчального процесу.

5.14. Звіт голови державної комісії заслуховується і обговорюється на першому засіданні педагогічної ради ХМУ на початку нового навчального року.


6. Навчальний час студента

6.1. Навчальний час студента визначається кількістю облікових одиниць часу, відведених для здійснення програми підготовки на даному освітньому або кваліфікаційному рівні.

Обліковими одиницями навчального часу студента є академічна година, навчальний день, тиждень, семестр, курс, рік.

Академічна година – це мінімальна облікова одиниця навчального часу. Тривалість академічної години становить, як правило, 45 хвилин.

Дві академічні години утворюють пару академічних годин.

Навчальний день – складова частина навчального часу студента тривалістю не більше 9 академічних годин.

Навчальний тиждень – складова частина навчального часу студента тривалістю не більше 54 академічних годин (18 кредитів).

Навчальний семестр – складова частина навчального часу студента, що закінчується підсумковим семестровим контролем. Тривалість семестру визначається навчальним планом.

Примітка. Облік навчального часу може здійснюватись у кредитах (credit). Кредит – це три академічні години навчальних занять та самостійної роботи у навчальному тижні протягом навчального семестру. Час, відведений для проведення підсумкового контролю, не входить у кредит.

Навчальний курс - завершений період навчання студента протягом навчального року. Тривалість перебування студента на навчальному курсі включає час навчальних семестрів, підсумкового контролю та канікул.

Сумарна тривалість канікул протягом навчального курсу, крім останнього, становить не менше 8 тижнів. Початок і закінчення навчання студента на конкретному курсі оформляються відповідними (перевідними) наказами.

Навчальний рік триває 12 місяців, розпочинається, як правило, 1 вересня і для студентів складається з навчальних днів, днів проведення підсумкового контролю, екзаменаційних сесій, вихідних, святкових і канікулярних днів.

6.2. Навчальні дні та їх тривалість визначаються річним графіком навчального процесу. Вказаний графік погоджується і затверджується в порядку і в терміни, встановлені вищим навчальним закладом.

Навчальні заняття в ХМУ тривають дві академічні години з перервами між ними і проводяться за розкладом. Розклад має забезпечити виконання навчального плану в повному обсязі щодо навчальних занять.

6.3. Допускається у порядку, встановленому вищим навчальним закладом, вільне відвідування студентами лекційних занять (для студентів третього та четвертого курсів).

Забороняється відволікати студентів від участі в навчальних заняттях та контрольних заходах, встановлених розкладом, крім випадків, передбачених чинним законодавством.


7. Робочий час викладача

7.1. Робочий час викладача визначається обсягом його навчальних, методичних, наукових і організаційних обов’язків у поточному навчальному році, відображених в індивідуальному робочому плані. Тривалість робочого часу викладача з повним обсягом обов’язків становить не більше 1548 годин на навчальний рік при середньо-тижневій тривалості 36 годин.

7.2. Обсяг навчальних занять, доручених для проведення конкретному викладачеві виражений в облікових (академічних) годинах, визначає навчальне навантаження викладача.

Види навчальних занять, що входять в обов’язковий обсяг навчального навантаження викладача відповідно до його посади, встановлюються предметно-цикловою комісією.

7.3. Зміни в обов’язковому навчальному навантаженні викладача оформлюються в його індивідуальний робочий план наказом директора на підставі відповідних заяв голів предметно-циклових комісій.

7.4. Графік робочого часу викладача визначається розкладом аудиторних навчальних занять і консультацій, розкладом або графіком контрольних заходів та іншими видами робіт, передбаченими індивідуальним робочим планом викладача. Час виконання робіт, не передбачених розкладом або графіком контрольних заходів, визначається у порядку, встановленому вищим навчальним закладом.

Викладач зобов’язаний дотримуватися встановленого йому графіка робочого часу.

Забороняється відволікати викладачів від проведення навчальних занять та контрольних заходів, передбачених розкладом.


8. Форми навчання

8.1. Навчання в ХМУ здійснюється за денною формою навчання.

8.2. Організація навчального процесу на денній формі навчання здійснюється ХМУ згідно з державними стандартами освіти і даним Положенням.


Затверджую директор училища (підписано) О.О.Єфременко
01 вересня 2015 року
Ухвалено Педагогічною Радою ХМУ
протокол №2 від 31 серпня 2015 року
© 2021 – Харківський музичний фаховий коледж імені Б.М.Лятошинського
Використання та/або посилання на матеріали сайту тільки з дозволу власника –
Харківський музичний фаховий коледж імені Б.М.Лятошинського
© 2021 – Харківський музичний фаховий коледж імені Б.М.Лятошинського
Використання та/або посилання на матеріали сайту тільки з дозволу власника –
Харківський музичний фаховий коледж імені Б.М.Лятошинського
© 2021 – ХМФК імені Б.М.Лятошинського
© 2021 – ХМФК імені Б.М.Лятошинського
Назад до змісту