Правила внутрішнього розпорядку для осіб, які навчаються - Офіційний сайт Харківського музичного училища ім. Б.М.Лятошинського

Логотип ХМУ ім. Б.М.Лятошинського
Логотип ХМУ ім. Б.М.Лятошинського
+38 (057) 732-94-42    61001, Україна, м. Харків, Гімназійна набережна, 1А    hmu1883@gmail.com
ХАРКІВСЬКЕ МУЗИЧНЕ УЧИЛИЩЕ
імені Б. М. Лятошинського
1883
Будівля ХМУ ім. Б.М.Лятошинського
Логотип ХМУ ім. Б.М.Лятошинського
Будівля ХМУ ім. Б.М.Лятошинського
+38 (057) 732-94-42   ǀ   hmu1883@gmail.com
61001, Україна, місто Харків, Гімназійна набережна, 1А
Х А Р К І В С Ь К Е
М У З И Ч Н Е У Ч И Л И Щ Е
і м е н і Б. М. Л я т о ш и н с ь к о г о
1 8 8 3 рік
У Ч И Л И Щ Е
+38 (057) 732-94-42   ǀ   hmu1883@gmail.com
61001, Україна, м. Харків, Гімназійна набережна, 1А
У Ч И Л И Щ Е
61001, Україна, м. Харків, Гімназійна набережна, 1А
М У З И Ч Н Е
У Ч И Л И Щ Е
Х А Р К І В С Ь К Е
М У З И Ч Н Е У Ч И Л И Щ Е
ім. Б. М. Л я т о ш и н с ь к о г о
і м е н і Б. М. Л я т о ш и н с ь к о г о
Х А Р К І В С Ь К Е
+38 (057) 732-94-42   ǀ   hmu1883@gmail.com
м. Харків, Гімназійна набережна, 1А
+38 (057) 732-94-42   ǀ   hmu1883@gmail.com
м. Харків, Гімназійна набережна, 1А
Логотип ХМУ ім. Б.М.Лятошинського
+38 (057) 732-94-42  ǀ 61001, Україна, м. Харків, Гімназійна набережна, 1А ǀ  hmu1883@gmail.com
Х А Р К І В С Ь К Е
МУЗИЧНЕ УЧИЛИЩЕ
імені Б. М. Лятошинського
1883 рік
Будівля ХМУ ім. Б.М.Лятошинського
Х А Р К І В С Ь К Е
МУЗИЧНЕ УЧИЛИЩЕ
імені Б. М. Лятошинського
Х А Р К І В С Ь К Е
МУЗИЧНЕ УЧИЛИЩЕ
імені Б. М. Лятошинського
Логотип ХМУ ім. Б.М.Лятошинського
Перейти до контакту
ПРАВИЛА ВНУТРІШНЬОГО РОЗПОРЯДКУ ДЛЯ ОСІБ, ЯКІ НАВЧАЮТЬСЯ У ХМУ ІМ. Б.М.ЛЯТОШИНСЬКОГО
1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1 Правила внутрішнього розпорядку для студентів, які навчаються у Харківському музичному училищі імені Б.М. Лятошинського (далі – Правила), розроблені у відповідності до Конституції України, на основі Законів України «Про освіту», «Про вищу освіту» та згідно законодавчо-нормативній базі про вищу освіту України, Статуту Харківського музичного училища імені Б.М.Лятошинського (далі – ХМУ).

1.2  Особами, які навчаються у ХМУ є: студенти та учні ШЕВ при ХМУ.

1.3 Правила спрямовані на виховання у дусі відповідального ставлення до навчання, подальшого укріплення навчальної дисципліни, організації навчання на сучасній науковій основі, раціонального використання навчального часу, високої якості навчання, повної реалізації основних завдань ХМУ.

1.4 Питання, пов’язані з використанням даних Правил, вирішуються адміністрацією ХМУ в рамках передбачених чинним законодавством і даними Правилами, – спільно або за домовленістю з профспілковим комітетом та органами студентського самоврядування.


2 ПРАВА ОСІБ, ЯКІ НАВЧАЮТЬСЯ У ХМУ

2.1 Особи, які навчаються в ХМУ мають право на:

1) безпечні умови навчання;

2) захист від будь-яких форм експлуатації, фізичного або психологічного насилля;

3) участь в обговоренні і вирішенні питань удосконалення навчально-виховного процесу, творчої роботі, у роботі стипендіальної комісії, організації позанавчальної роботи, побуту тощо;

4) участь у творчий роботі, конференціях, виставках, конкурсах, представленню своїх робіт для публікації;

5) участь у формуванні індивідуального навчального плану;

6) користування навчальною, культурною, побутовою та іншою матеріальною базою ХМУ;

7) трудову діяльність у позанавчальний час;

8) безкоштовне користування бібліотекою, інформаційними ресурсами, послугами навчальних та інших підрозділів ХМУ;

9) моральне та матеріальне заохочення за успіхи у навчанні, активну участь у творчій роботі;

10) канікулярну відпустку терміном не менш 8-ми календарних тижнів.

2.2 Студенти ХМУ мають право на пільговий проїзд у транспорті та на забезпечення гуртожитком у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

2.3 Студенти, які навчаються за держзамовленням, мають право на отримання стипендії; студенти, які навчаються за контрактом, мають право на отримання стипендії від фізичних та юридичних осіб, які направили їх на навчання.


3 ОСНОВНІ ОБОВ'ЯЗКИ УЧАСНИКІВ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ

3.1 Особи, які навчаються в ХМУ зобов’язані:

1) дотримуватися вимог Конституції й законодавства України;

2) самовдосконалюватися в дусі патріотизму й повазі до Конституції України;

3) додержуватися моральних та етичних норм у відношеннях з колегами та працівниками ХМУ;

4) поважати честь ХМУ, не допускати вчинків, які ганьблять його репутацію;

5) самовдосконалюватися в дусі патріотизму й повазі до Конституції України;

6) не допускати фінансової заборгованості перед ХМУ;

7) систематично і глибоко оволодівати знаннями, практичними навичками, професійною майстерністю, підвищувати свій загальний культурний рівень;

8) наполегливо і цілеспрямовано готувати себе до обраної діяльності;

9) дотримуватися Статуту і цих Правил;

10) виконувати вимоги навчального плану в термін, встановлений графіком навчального процесу;

11) відвідувати заняття у відповідності до навчального плану;

12) своєчасно інформувати керівництво в разі відсутності можливості з поважних причин відвідувати заняття, виконувати контрольні заходи, складати і перескладати (згідно чинного законодавства) заліки і екзамени;

13) бережливо і відповідально відноситися до майна ХМУ.

3.2 Випускники ХМУ, які навчались за рахунок держбюджета та місцевого бюджету, зобов’язані відпрацювати три роки за направленням у порядку, встановленому чинним законодавством.

3.3 За невиконання обов’язків, передбачених даними Правилами, а також за порушення вимог законодавства України, особи, винні у таких порушеннях, притягаються до дисциплінарної відповідальності і за наказом директора можуть бути відчислені з ХМУ.

3.4 Студентам забороняється:

1) пропускати без поважних причин навчальні заняття, обов’язкові  виховні, організаційні та інші заходи;

2) спізнюватись на заняття;

3) передавати іншим особам студентський квиток, залікову книжку, індивідуальний план;

4) підробка та виправлення в документації;

5) палити цигарки на території ХМУ, вживати спиртні напої, наркотичні або токсичні речовини, з’явитися у стані наркотичного, алкогольного, токсичного сп’яніння на території незалежно від часу навчального процесу.


4 НАВЧАЛЬНИЙ ЧАС ТА ЙОГО ВИКОРИСТАННЯ

4.1 Навчальний процес у ХМУ здійснюється в наступних формах: навчальні заняття; самостійна робота; практична підготовка; контрольні заходи.

4.2 Основними видами навчальних занять в ХМУ є: лекція; лабораторне, практичне, семінарське заняття; індивідуальне заняття; консультація.

4.3 В ХМУ встановлений 6-ти денний робочий тиждень.

4.4 Навчальний час студента визначається кількістю облікових одиниць навчального часу, виділених на здійснення програми підготовки молодшого спеціаліста. Обліковими одиницями є: академічна година, навчальний день, тиждень, семестр, курс, рік.

4.5 Академічна година – це мінімальна облікова одиниця навчального часу. Продовжність академічної години, як правило, складає 45 хвилин. Робочий тиждень студента складається з 54 годин, із них: 36 годин аудиторних і 18 годин позааудіторної самостійної роботи.

4.6 Термін перебування студента на навчальному курсі включає час навчальних семестрів, підсумкового контролю і канікул. Навчальний рік триває 12 місяців, починається, як правило, 1 вересня і для студентів складається із навчальних днів, днів проведення підсумкового контролю, екзаменаційних сесій, вихідних, свткових днів і канікул.

4.7 Початок і закінчення занять, а також перерви між заняттями з урахуванням робочого навчального плану і графіка навчального процесу регламентується розкладом навчальних занять по курсам, групам. Навчальний розклад складається на семестр і доводиться до відома студентів не пізніше чим за 10 днів до занять.

4.8 Відвідування студентами всіх видів навчальних занять є обов’язковим. Після початку занять забороняється вхід до аудиторії для студентів, що запізнились, до початку перерви. Не допускається переривати заняття, входити до аудиторії та виходити з них під час проведення занять.

4.9 В кожній навчальній групі завідувачем відділення призначається староста. Староста групи підпорядковується безпосередньо завідувачу відділенням, доводить до відома групи всі його розпорядження і вказівки.

4.10 Функції старости групи:

1) персональний облік відвідування студентами всіх видів навчальних занять;

2) надання завідувачу відділення щотижневих відомостей про неявку або запізнення студентів з вказуванням причин;

3) спостереження за збереженням навчального обладнання та інвентаря;

4) інформування студентів групи про зміни, які вносяться в розклад занять адміністрацією ХМУ.

4.11 Забороняється відволікати студентів від участі в навчальних заняттях і контрольних заходах, встановлених графіком навчального процесу, розкладом, окрім випадків, передбачених чинним законодавством і нормативно-правовими документами.


5 ДИСЦИПЛІНАРНІ ПОКАРАННЯ І ВІДЧИСЛЕННЯ ОСІБ, ЯКІ НАВЧАЮТЬСЯ В ХМУ

5.1 За невиконання обов’язків, порушення Статуту, цих Правил на осіб, які навчаються в ХМУ, директор накладує дисциплінарне покарання або відраховуються з ХМУ.

5.2 Якщо студент здійснив будь-яке порушення, йому наказом директора об’являється догана.

5.3 Особи, які навчаються в ХМУ, можуть бути відчислені:

1) за перебування на заняттях у навчальному корпусі, території гуртожитку в нетверезому стані, у стані наркотичного або токсичного сп’яніння;

2) за грубе порушення навчальної дисципліни або цих Правил;

3) за рішенням суду або постановою органа, до компетенції якого належить накладення адміністративного покарання або актів громадського впливу;

4) заневиконання навчального плану і графіка навчального процесу;

5) за незадовільне складання екзаменів і заліків протягом сесії;

6) за власним бажанням;

7) за порушення умов контракту;

8) в інших випадках, передбачених законодавством.

5.4 Особи, які навчаються в ХМУ, можуть перервати навчання у зв’язку з обставинами, які унеможливлюють виконання навчального плану (за станом здоров’я, по вагітності та пологам тощо). Студентам, які перервали навчання в ХМУ з поважної причини, надається академічна відпустка.

5.5 Поновлення на навчання студентів, відчислених із навчального закладу, здійснюється, як правило, під час канікул.


Затверджено загальними зборами трудового колективу ХМУ 3 грудня 2014 року
© 2019 – Харківське музичне училище ім. Б.М.Лятошинського

Використання та/або посилання на матеріали сайту тільки з дозволу власника – ХМУ ім. Б.М.Лятошинського

Cайт використовує cookie-файли. Ніяка особиста інформація не збирається
© 2019 – Харківське музичне училище ім. Б.М.Лятошинського
Cайт використовує cookie-файли. Ніяка особиста інформація не збирається
© 2019 – ХМУ ім. Б.М.Лятошинського
© 2020 – Харківське музичне училище імені Б.М.Лятошинського
Використання та/або посилання на матеріали сайту тільки з дозволу власника – Харківське музичне училище імені Б.М.Лятошинського
Cайт використовує cookie-файли. Ніяка особиста інформація не збирається
© 2020 – Харківське музичне училище ім. Б.М.Лятошинського
Використання та/або посилання на матеріали сайту тільки з дозволу власника – Харківське музичне училище ім. Б.М.Лятошинського
© 2020 – Харківське музичне училище ім. Б.М.Лятошинського
Використання та/або посилання на матеріали сайту тільки з дозволу власника – Харківське музичне училище ім. Б.М.Лятошинського
© 2020 – Харківське музичне училище
імені Б.М.Лятошинського
© 2020 – Харківське музичне училище імені Б.М.Лятошинського
Використання та/або посилання на матеріали сайту тільки з дозволу власника
Cайт використовує cookie-файли. Ніяка особиста інформація не збирається
© 2020 Харківське музичне училище імені Б.М.Лятошинського
© 2020 ХМУ імені Б.М.Лятошинського
Назад до змісту