Правила внутрішнього трудового розпорядку - Офіційний сайт Харківського музичного училища ім. Б.М.Лятошинського

Офіційний сайт Харківського музичного училища ім. Б.М.Лятошинського
+38 (057) 732-94-42   ǀ   61001, Україна, м. Харків, Гімназійна набережна, 1А   ǀ   hmu1883@gmail.com
Х А Р К І В С Ь К Е
М У З И Ч Н Е У Ч И Л И Щ Е
і м е н і Б. М. Л я т о ш и н с ь к о г о
1 8 8 3 рік
Офіційний сайт Харківського музичного училища ім. Б.М.Лятошинського
Офіційний сайт Харківського музичного училища ім. Б.М.Лятошинського
Офіційний сайт Харківського музичного училища ім. Б.М.Лятошинського
+38 (057) 732-94-42   ǀ   61001, Україна, місто Харків, Гімназійна набережна, 1А
Х А Р К І В С Ь К Е
М У З И Ч Н Е У Ч И Л И Щ Е
і м е н і Б. М. Л я т о ш и н с ь к о г о
1 8 8 3 рік
У Ч И Л И Щ Е
+38 (057) 732-94-42   ǀ   hmu1883@gmail.com
61001, Україна, м. Харків, Гімназійна набережна, 1А
У Ч И Л И Щ Е
61001, Україна, м. Харків, Гімназійна набережна, 1А
М У З И Ч Н Е
У Ч И Л И Щ Е
Х А Р К І В С Ь К Е
М У З И Ч Н Е У Ч И Л И Щ Е
і м е н і Б. М. Л я т о ш и н с ь к о г о
Україна, м. Харків, Гімназійна набережна, 1А
+38 (057) 732-94-42
і м е н і Б. М. Л я т о ш и н с ь к о г о
Х А Р К І В С Ь К Е
Перейти до контакту
ПРАВИЛА ВНУТРІШНЬОГО ТРУДОВОГО РОЗПОРЯДКУ
1. Загальні положення

1. Відповідно до Конституції України громадяни України мають право на працю, що дає можливість заробляти на життя вільно обраною роботою: на належні, безпечні й здорові умови праці: на заробітну плату не нижчу від визначеної законами: гарантії захисту від незаконного звільнення: на своєчасне одержання винагороди за працю, що захищається законом (ст.43 Конституції України). Трудова дисципліна грунтується на свідомому виконанні працівниками Харківського музичного училища ім. Б.М.Лятошинського алі – ХМУ) своїх трудових обов’язків і є необхідною умовою організації ефективної праці й навчального процесу. Трудова дисципліна забезпечується методами переконання та заохочення до сумлінної праці. До порушників дисципліни застосовуються заходи дисциплінарного та громадського впливу.

2. Правила внутрішнього трудового розпорядку (далі – Правила) працівників ХМУ розроблені на підставі Конституції України, Кодексу законів про працю України, законів України «Про освіту», «Про вищу освіту», Статуту ХМУ, інших нормативно-правових актів.

3. Правила визначають внутрішній режим діяльності ХМУ, його структурних підрозділів та спрямовані на подальше зміцнення трудової дисципліни, своєчасне і якісне виконання працівниками покладених на них обов’язків, раціональне використання робочого часу, підвищення ефективності праці й поширюється на всіх працівників ХМУ.

4. Метою цих Правил є визначення загальних обов’язків працівників ХМУ, передбачених нормами, що встановлюють внутрішній розпорядок у вищих навчальних закладах.

5. Усі питання, пов’язані із застосуванням Правил, вирішує директор ХМУ в межах наданих йому повноважень, а в окремих випадках, передбачених законодавством і цими Правилами, – спільно або за погодженням з профспілковим комітетом.


2. Порядок прийняття, переведення та звільнення працівників

6. Громадяни України вільно обирають види діяльності, не заборонені законодавством, а також професію, місце роботи відповідно до своїх здібностей. Працівники ХМУ приймаються на роботу за трудовими договорами, контрактами або на конкурсній основі, переводяться на інші посади та звільняються з посад відповідно до чинного законодавства.

7. При прийнятті па роботу в ХМУ може встановлюватися випробувальний термін, визначений законодавством.

8. При прийнятті на роботу особа, що працевлаштовується, має подати трудову книжку, оформлену у встановленому порядку, пред’явити паспорт, диплом або інший документ про освіту чи професійну підготовку. Військовозобов’язані, пред’являють військовий квиток, а невійськовозобов’язані – паспорт із записом про звільнення від військового обліку. Особи, які влаштовуються на роботу, що вимагає спеціальної підготовки, зобов’язані подати відповідні документи про освіту чи професійне навчання (диплом, атестат, посвідчення), копії яких завіряються посадовою особою відділу кадрів ХМУ і залишаються в особовій справі працівника. Особи, які приймаються на роботу в ХМУ, зобов’язані пройти необхідний медичний огляд і надати оформлену в установленому порядку медичну книжку з висновками про відсутність протипоказань для роботи в закладі. При укладанні трудового договору забороняється вимагати від осіб, які поступають на роботу, відомості про їх партійну та національну приналежність, походження та документи, подання яких не передбачено законодавством.

9. Посади педагогічних працівників заміщуються відповідно до вимог Закону України про освіту, чинного законодавства та інших регламентуючих документів. Працівники ХМУ можуть працювати за сумісництвом відповідно до чинного законодавства.

10. Прийняття на роботу оформляється наказом директора ХМУ, який оголошується працівнику під розписку.

11. На осіб, які працювали понад п'ять днів, посадовою особою відділу кадрів оформляються трудові книжки. На осіб, які працюють за сумісництвом, трудові книжки оформляються за основним місцем роботи. На осіб, які працюють на умовах погодинної оплати, трудова книжка оформляється за умови, якщо ця робота є основною. Запис у трудову книжку відомостей про роботу за сумісництвом робиться за місцем основної роботи за бажанням працівника. Ведення трудових книжок здійснюється посадовою особою відділу кадрів згідно з Інструкцією про порядок ведення трудових книжок на підприємствах, в установах і організаціях, затвердженої спільним наказом Мінпраці, Мін’юсту і Міністерства соціального захисту населення України від 29 липня 1993 року N 58 (z0110-93) та інших чинних нормативних документів. Трудові книжки працівників зберігаються як документи суворої звітності. Відповідальність за організацію ведення, обліку, зберігання і видачу трудових книжок покладається на визначену посадову особу відділу кадрів ХМУ.

12. При прийомі працівника на роботу або переведенні його в установленому порядку на іншу роботу, відповідальна посадова особа відділу кадрів зобов’язана:

1) роз’яснити працівникові його права й обов’язки та проінформувати про умови праці;

2) ознайомити працівника з правилами внутрішнього трудового розпорядку та колективним договором;

3) організувати інструктування працівника з техніки безпеки, виробничої санітарії, гігієни праці та протипожежної охорони посадовою особою служби охорони праці ХМУ.

Ознайомлення проводиться в письмовій формі під розпис.

13. Припинення дії трудового договору може мати місце лише на передбачених законодавством підставах.

14. Розірвання трудового договору з ініціативи керівництва ХМУ допускається у випадках передбачених законодавством. Звільнення педагогічних працівників у зв’язку із скороченням обсягу роботи може мати місце тільки в кінці навчального року.

15. Розірвання трудового договору з ініціативи працівника, з ініціативи власника або уповноваженого ним органу здійснюється з урахуванням вимог, передбачених чинним законодавством та умовами контракту. Звільнення педагогічних працівників за результатами атестації, а також у випадках ліквідації ХМУ, скорочення кількості або штату працівників тощо здійснюється у відповідності до чинного законодавства.

16. Припинення дії трудового договору оформляється наказом директора ХМУ.

17. В день звільнення працівникові посадовою особою відділу кадрів видається належно оформлена трудова книжка і відповідальним працівником бухгалтерії училища проводиться з ним розрахунок у відповідності з чинним законодавством. Записи про причини звільнення у трудовій книжці повинні проводитись у відповідності з формулюванням чинного законодавства із посиланням на відповідний пункт, статтю закону. Днем звільнення вважається останній день роботи.


3. Основні права та обов’язки працівників

18. Педагогічні працівники мають право:

1) користуватися правами і свободами, гарантованими громадянам України Конституцією і законами України;

2) брати участь у розгляді питань і прийнятті в межах своїх повноважень рішень;

3) на повагу особистої гідності, справедливе й шанобливе ставлення до себе з боку керівників і співробітників;

4) на оплату праці залежно від посади, якості, досвіду та стажу роботи;

5) на просування по службі з урахуванням кваліфікації та здібностей, брати участь у конкурсах на заміщення посад;

6) на вільний вибір форм, методів, засобів навчання, виявлення педагогічної ініціативи;

7) на індивідуальну педагогічну діяльність;

8) на участь у громадському самоврядуванні;

9) користуватися подовженою оплачуваною відпусткою у передбачених законодавством випадках;

10) на підвищення кваліфікації, перепідготовку, вибір змісту, програм, форм навчання, організацій та установ, які здійснюють в установленому порядку підвищення кваліфікації і перепідготовку;

11) на соціальний і правовий захист відповідно до статусу;

12) захищати свої законні права та інтереси у вищестоящих державних органах і в судовому порядку.

19. Працівники ХМУ зобов’язані:

1) діяти на підставі, в обсязі та у спосіб, які передбачені Конституцією та законами України, на засадах чесності, справедливості, відкритості та прозорості;

2) сумлінно виконувати свої службові, робочі обов’язки, виявляти ініціативу і творчість, постійно вдосконалювати організацію своєї роботи, дотримуватись Правил внутрішнього трудового розпорядку;

3) виконувати свої посадові обов’язки чесно, неупереджено, не надавати будь-яких переваг та не виявляти прихильності до окремих фізичних і юридичних осіб, політичних партій, рішуче виступати проти антидержавних проявів;

4) шанобливо ставитися до громадян, керівників і співробітників, студентів, дотримуватися високої культури спілкування;

5) постійно поліпшувати стан відповідності своїх умінь, знань і навичок функціям і завданням займаної посади, підвищувати свій професійний, інтелектуальний і культурний рівень;

6) не чинити дій, що можуть бути розцінені як використання службового становища з корисливою метою, у власних інтересах, а також дій, які відповідно до законодавства вважаються корупційними;

7) утримуватися від виконання іншої дозволеної законом роботи, якщо вона заважає належним чином виконувати свої повноваження або якій необхідно приділяти увагу протягом свого робочого часу;

8) дотримуватись чинного законодавства щодо захисту баз персональних даних, не розголошувати довірену їм конфіденційну інформацію, а також використовувати таку інформацію для власного інтересу або інтересу інших осіб шляхом порад чи рекомендацій;

9) своєчасно й точно виконувати рішення органів державної влади, накази, розпорядження та вказівки керівництва ХМУ;

10) не допускати дій і вчинків, що можуть зашкодити інтересам ХМУ чи негативно вплинути на його репутацію;

11) знати і виконувати вимоги нормативних актів про охорону праці, правила поводження з машинами, механізмами, устаткуванням та іншими засобами, користуватися засобами колективного та індивідуального захисту; виконувати вимоги техніки безпеки, санітарії, протипожежної безпеки, передбачені відповідними правилами та інструкціями;

12) додержувати зобов’язань щодо охорони праці, передбачених колективним договором (трудовим договором);

13) при виконанні робіт, переміщенні по території ХМУ бути обережним і уважним, не відволікатися самому і не відволікати оточуючих людей;

14) своєчасно проходити у встановленому порядку попередні та періодичні медичні огляди;

15) співробітничати з адміністрацією ХМУ у справі організації безпечних та нешкідливих умов праці, особисто вживати посильних заходів щодо усунення будь-якої ситуації, яка створює загрозу його життю чи здоров’ю або людей, які його оточують, і навколишньому природному середовищу, повідомляти про небезпеку свого безпосереднього керівника або іншу посадову особу закладу;

14) тримати своє робоче місце, меблі, устаткування і пристосування в справному стані, дотримувати чистоти і порядку у приміщеннях і на території училища; дотримуватися встановленого порядку збереження матеріальних цінностей і документів;

15) берегти обладнання, інвентар, матеріали, навчальні посібники тощо, виховувати у студентів бережливе ставлення до майна навчального закладу.

20. Педагогічні працівники ХМУ повинні:

1) забезпечувати умови для засвоєння студентами навчальних програм на рівні обов'язкових державних вимог, сприяти розвиткові здібностей студентів;

2) настановленням та особистим прикладом утверджувати повагу до принципів загальнолюдської моралі: правди, справедливості, відданості, патріотизму, гуманізму, доброти, стриманості, працелюбства, інших доброчинностей;

3) виховувати повагу до батьків, жінки, культурно-національних, духовних, історичних цінностей України, країни походження, державного і соціального устрою, цивілізації, дбайливе ставлення до навколишнього середовища;

4) готувати до свідомого життя в дусі взаєморозуміння, миру, злагоди між усіма народами, етнічними, національними, релігійними групами;

5) додержувати педагогічної етики, моралі, поважати гідність студента;

6) захищати молодь від фізичного або психічного насильства і травмування, а також інших шкідливих звичок; пропагувати та особистим прикладом утверджувати здоровий спосіб життя;

7) постійно підвищувати професійний рівень, педагогічну майстерність і загальну культуру;

8) вчасно доводити до відома голови предметно-циклової комісії, заступника директора з навчально-методичної роботи про випадки захворювання або піших поважних причин неявки на роботу для організації заміни.

21. Коло обов’язків, що їх виконує кожний працівник за своєю спеціальністю, кваліфікацією чи посадою, визначається посадовими інструкціями і положенням, кваліфікаційними довідниками посад службовців і тарифно-кваліфікаційними довідниками робіт і професій робітників, положеннями і Правилами внутрішнього трудового розпорядку ХМУ, умовами контракту, колективного договору тощо.


4. Основні обов’язки адміністрації ХМУ та керівників структурних підрозділів

22. Адміністрація ХМУ, керівники його структурних підрозділів зобов’язані:

1) забезпечити необхідні організаційні та економічні умови для проведення навчально-виховного процесу на рівні державних стандартів якості освіти, ефективної роботи педагогічних та інших працівників відповідно до їхньої спеціальності чи кваліфікації;

2) визначити педагогічним працівникам робочі місця, своєчасно доводити до відома розклад занять, забезпечувати їх необхідними засобами роботи;

3) удосконалювати навчально-виховний процес, впроваджувати в практику кращий досвід роботи, пропозиції педагогічних та інших працівників, спрямовані на поліпшення роботи ХМУ;

4) організовувати підготовку необхідної кількості педагогічних кадрів, їх атестацію, правове і професійне навчання як у своєму навчальному закладі, так і відповідно до угод в інших навчальних закладах;

5) укладати і розривати угоди, контракти з керівниками підрозділів, педагогічними працівниками відповідно до чинного законодавства, вимог інших чинних нормативних документів;

6) доводити до відома педагогічних працівників у кінці навчального року проект педагогічного навантаження в наступному навчальному році;

7) видавати заробітну плату педагогічним та іншим працівникам у встановлені строки. Надавати відпустки працівникам ХМУ відповідно до графіка відпусток;

8) контролювати знання й дотримання співробітниками вимог інструкцій з техніки безпеки, виробничої санітарії, гігієни праці, протипожежної безпеки, необхідні для виконання працівниками трудових обов’язків;

9) дотримуватись чинного законодавства, активно використовувати засоби щодо вдосконалення управління, зміцнення договірної та трудової дисципліни;

10) додержуватись умов колективного договору, проявляти чуйне ставлення до повсякденних потреб працівників училища, організовувати надання їм установлених пільг і привілеїв, в установленому порядку вирішувати питання про моральне та матеріальне заохочення працівників, які домоглися значних результатів у роботі;

11) організовувати харчування студентів і працівників ХМУ;

12) своєчасно подавати установленим органам державної виконавчої влади встановлену статистичну і бухгалтерську звітність, а також інші необхідні відомості про роботу і стан закладу;

13) вживати можливі заходи для належного утримання приміщення, опалення, освітлення, вентиляції, обладнання, створення умов для зберігання верхнього одягу студентів і працівників закладу тощо.


5. Робочий час і його використання

21. Для педагогічних працівників ХМУ встановлюється шестиденний робочий тиждень з одним вихідним днем, для адміністративно-господарчого персоналу встановлюється п’ятиденний робочий тиждень з двома вихідними днями. При п’ятиденному робочому тижні тривалість щоденної роботи (зміни) визначається Правилами внутрішнього трудового розпорядку та графіками роботи, які затверджує директор ХМУ за погодженням з профспілковим комітетом з додержанням тривалості робочого тижня. П’ятиденний або шестиденний робочий тиждень встановлюється директором ХМУ спільно з профспілковим комітетом з урахуванням специфіки роботи. В межах робочого дня у відповідності до індивідуального розкладу роботи кожен педагогічний працівник повинен вести всі види навчально-методичної та навчально-виховної роботи відповідно до посади, навчального плану тощо. Навчальна та господарча діяльність училища починається з 8-00 години ранку, закінчується о 21-00. Загальний вихідний день – неділя. Для окремих працівників умовами контракту може бути передбачений інший режим роботи.

За погодженням з профспілковим комітетом деяким структурним підрозділам і окремим працівникам може встановлюватись інший час початку і закінчення роботи.


22. При відсутності педагога або іншого працівника керівник відповідного структурного підрозділу зобов’язаний терміново вжити заходів щодо його заміни іншим педагогом чи працівником.

23. Надурочна робота та робота у вихідні та святкові дні, як правило, не допускається. Залучення окремих працівників до роботи в установлені для них вихідні дні допускається у виняткових випадках, передбачених законодавством, за письмовим наказом (розпорядженням) директора ХМУ і дозволу профспілкового комітету. Робота у вихідний день може компенсуватися за погодженням сторін наданням іншого дня відпочинку або у грошовій формі у подвійному розмірі. Працівникам безперервно діючих структурних підрозділів ХМУ і де за умовами роботи не може бути додержана встановлена для даної категорії працівників щоденна або тижнева тривалість робочого часу, допускається за погодженням з профспілковим комітетом запровадження підсумкового обліку робочого часу з тим, щоб тривалість робочого часу за обліковий період не перевищувала нормального числа робочих годин. Працівники цієї категорії залучаються до роботи в загальновстановлені вихідні та святкові дні. Цей час включається в місячну норму робочого часу. Вихідні дні передбачаються для них графіком роботи. Робота в святкові дні оплачується в цьому випадку в розмірі одинарної годинної або денної ставки понад місячний оклад (ставку). На бажання працівника, який працює в святковий день, йому може бути наданий інший день відпочинку.

24. Для виконання невідкладної і непередбаченої роботи працівники ХМУ за наказом керівництва ХМУ зобов’язані прибути на роботу у вихідні, святкові та неробочі дні, що компенсується за погодженням сторін наданням іншого дня для відпочинку або у грошовій формі в подвійному розмірі (ст.107 КЗпП). Педагогічні працівники можуть залучатися до чергування в закладі і гуртожитку. Графіки чергування і їх тривалість затверджує директор ХМУ за поданням завідувача відділення та за погодженням з Радою ХМУ і профспілковим комітетом. Забороняється залучати до чергування у вихідні і святкові дні вагітних жінок і матерів, які мають дітей віком до 3-х років. Жінки, які мають дітей-інвалідів або дітей віком від трьох до чотирнадцяти років, не можуть залучатись до чергування у вихідні і святкові дні без їх згоди.

25. Під час канікул, що не збігаються з черговою відпусткою, директор ХМУ, встановлені посадові особи, залучають педагогічних працівників до педагогічної та організаційної роботи в межах часу, що не перевищує їх навчального навантаження до початку канікул.

26. Робота органів внутрішнього самоврядування регламентується Статутом ХМУ.

27. Графік надання щорічних відпусток погоджується з профспілковим комітетом і складається на кожний календарний рік. Надання відпустки керівнику ХМУ оформляється наказом відповідного органу державного управління, а іншим працівникам – наказом по ХМУ. Поділ відпустки на частини допускається на прохання працівника за умови, що основна безперервна її частина становитиме не менше 14 календарних днів. Перенесення відпустки на інший строк допускається в порядку, встановленому чинним законодавством. Невикористана частина відпустки має бути надана працівнику, як правило, до кінця робочого року, але не пізніше 12 місяців після закінчення робочого року, за який надається відпустка. Забороняється ненадання щорічної відпустки протягом двох років підряд, а також ненадання відпустки працівникам, молодше вісімнадцяти років, а також працівникам, які мають право на додаткову відпустку у зв’язку з шкідливими умовами праці.

28. Педагогічним працівникам забороняється:

1) змінювати на свій розсуд розклад занять і графіки роботи;

2) продовжувати або скорочувати тривалість занять і перерв між ними;

3) передоручати виконання трудових обов’язків.

29. Забороняється в робочий час відволікати педагогічних працівників від їх безпосередніх обов’язків для участі в заходах, не пов’язаних з навчальним процесом, за винятком випадків, передбачених чинним законодавством.


6. Заохочення за успіхи в роботі

30. За сумлінне виконання своїх обов’язків, тривалу і бездоганну роботу, новаторство в праці і за інші досягнення в роботі до працівників ХМУ можуть застосовуватись заохочення, передбачені Статутом ХМУ. За досягнення високих результатів у навчанні й вихованні педагогічні працівники можуть представлятися до нагородження державними нагородами, присвоєння почесних звань, відзначення державними преміями, знаками, грамотами, іншими видами морального і матеріального заохочення.

31. Працівникам, які успішно і сумлінно виконують свої трудові обов’язки, надаються в першу чергу переваги і соціальні пільги в межах своїх повноважень, в тому числі і за рахунок власних коштів ХМУ. Таким працівникам надається також перевага при просуванні по роботі.

32. Заохочення оголошуються в наказі (розпорядженні), доводяться до відома колективу ХМУ і заноситься до трудової книжки працівника.


7. Стягнення за порушення трудової дисципліни

33. За порушення працівником трудової дисципліни, тобто невиконання або неналежне виконання без поважних причин покладених на нього посадових обов'язків, можуть бути застосовані такі стягнення: догана; звільнення. Звільнення як дисциплінарне стягнення може бути застосоване відповідно до вимог Кодексу законів про працю України.

34. Дисциплінарні стягнення застосовуються органом, якому надано право прийняття на роботу (обрання, затвердження, призначення на посаду) даного працівника.

35. Працівники, обрані до складу профспілкових органів і не звільнені від виконання своїх посадових обов’язків, не можуть бути піддані дисциплінарному стягненню без попередньої згоди виборного органу, членами якого вони с; керівники профспілкових органів у підрозділах закладу освіти – без попередньої згоди відповідного профспілкового органу в закладі освіти; профорганізатори – органу відповідного профспілкового об’єднання. До застосування дисциплінарного стягнення визначена посадова особа за дорученням і від імені директора ХМУ повинна зажадати від порушника трудової дисципліни негайні письмові пояснення для подальшого своєчасного видання наказу про дисциплінарне стягнення з урахуванням вимог чинного законодавства. У випадку відмови працівника дати письмові пояснення складається відповідний акт. Дисциплінарні стягнення застосовуються директором ХМУ безпосередньо після виявлення провини, але не пізніше одного місяця від дня її виявлення, не враховуючи часу хвороби працівника або перебування його у відпустці. Дисциплінарне стягнення не може бути накладене пізніше шести місяців з дня вчинення проступку.

36. За кожне порушення трудової дисципліни може бути застосоване лише одне дисциплінарне стягнення.

37. Дисциплінарне стягнення оголошується в наказі директора і повідомляється працівникові під розпис.

38. Якщо протягом року з дня накладення дисциплінарного стягнення працівника не буде піддано новому дисциплінарному стягненню, то він вважається таким, що не мав дисциплінарного стягнення. Якщо працівник не допустив нового порушення дисципліни і до того ж проявив себе як сумлінний працівник, то стягнення може бути знято до закінчення одного року. Протягом строку дії дисциплінарного стягнення заходи заохочення працівника не застосовуються. Директор ХМУ має право замість накладання дисциплінарного стягнення передати питання про порушення трудової дисципліни на розгляд трудового колективу або його органу.


Затверджено загальними зборами трудового колективу ХМУ 3 грудня 2014 року
Директор ХМУ (підписано) О.О.Єфременко
Голова профкому ППО ХМУ (підписано) Л.І.Демьянюк
© 2019 – Харківське музичне училище ім. Б.М.Лятошинського

Використання та/або посилання на матеріали сайту тільки з дозволу власника – ХМУ ім. Б.М.Лятошинського

Cайт використовує cookie-файли. Ніяка особиста інформація не збирається
© 2019 – Харківське музичне училище ім. Б.М.Лятошинського
Cайт використовує cookie-файли. Ніяка особиста інформація не збирається
© 2019 – ХМУ ім. Б.М.Лятошинського
© 2019 – Харківське музичне училище ім. Б.М.Лятошинського
Використання та/або посилання на матеріали сайту тільки з дозволу власника – Харківське музичне училище ім. Б.М.Лятошинського
Cайт використовує cookie-файли. Ніяка особиста інформація не збирається
© 2019 – Харківське музичне училище ім. Б.М.Лятошинського
Використання та/або посилання на матеріали сайту тільки з дозволу власника – Харківське музичне училище ім. Б.М.Лятошинського
© 2019 – Харківське музичне училище ім. Б.М.Лятошинського
Використання та/або посилання на матеріали сайту тільки з дозволу власника – Харківське музичне училище ім. Б.М.Лятошинського
© 2019 – Харківське музичне училище
імені Б.М.Лятошинського
Назад до змісту